course-details-portlet

DIFT1003 - Økonomisk styring og regnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Finansregnskap: Viktigheten av økonomistyring, likviditetsbudsjett og resultatbudsjett, balansen, resultatregnskap, posteringer og grunnleggende regnskapsføring, bilagsbehandling, lønn, reiseregning og verdivurdering.

Internregnskap: ulike kostnadsbegreper, kalkulatoriske kostnader og kostnadsfordeling, kalkulasjonsprinsipper, ulike driftsregnskapsmodeller, nullpunktanalyse, produktvalg, prisbeslutninger og markedstilpasning, nøkkeltall og analyse av prosjekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan:

 • Redegjøre for hva økonomistyring er samt ha kjennskap til ulike selskapsformer og kostnadsbegreper.
 • Forklare innhold i lønnsberegning samt regler for reiseregninger.
 • Redegjøre for vurdering og verdsettelse av balanseposter.
 • Forstå og forklare hva kalkulatoriske kostnader er og hvordan disse skal beregnes.
 • Redegjøre for ulike prinsipper som legges til grunn for kostnadsfordeling.
 • Forstå formålet med produktkalkyler og kjenne til ulike kalkulasjonsprinsipper.
 • Redegjøre for hva et budsjett er og hvilke budsjett det er hensiktsmessig å sette opp i ulike situasjoner.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Sette opp et resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.
 • Sette opp et resultatregnskap og en balanse.
 • Postere transaksjoner til konto debet/kredit.
 • Føre lønn og reiseregning.
 • Beregne en del grunnleggende økonomiske nøkkeltall.
 • Beregne ulike kostnadsarter.
 • Beregne nåverdi og internrente.
 • Sette opp ulike produktkalkyler.
 • Forstå og utarbeide driftsregnskap.
 • Foreta beregninger og oppsett i forbindelse med nullpunktsanalyser.
 • Sette opp beregninger i forbindelse med analyse av langsiktige prosjekter.

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • Se viktigheten av kunnskap om, og forståelse, av økonomisk styring i en bedrift.
 • Lese og vurdere eksisterende budsjett og regnskap for å kunne forstå en bedrifts økonomiske situasjon.
 • Anvende beregninger som grunnlag for å analysere en bedrifts økonomiske situasjon og utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av forelesninger med gjennomgang av teori etterfulgt av praktisk oppgaveløsning. Oppgaveløsningen skjer i undervisnigsrom der faglærer gjennomgår relevante oppgaver sammen med studentene. Dette for at studentene skal få øvd på interne regnskapsrutiner i praksis. I tillegg er det lagt opp til at studentene skal jobbe med praktiske oppgaver selvstendig mellom undervisningstimene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 10 av 12 øvinger må være godkjent.

Utsatt eksamen: Mai/juni

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital forretningsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Digital Forretningsutvikling.

Kursmateriell

Et antall skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebøker: "Årsregnskapet", av Trond Kristoffersen og "Innføring i Bedriftsøkonomi", av Åge Sending. Begge utgitt av Fagbokforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IBED1002 3.7 HØST 2019
IINI1006 3.7 HØST 2019
IFUD1106 3.7 HØST 2019
IDRI1001 3.7 HØST 2019
IINI1011 3.7 HØST 2019
IFUD1111 3.7 HØST 2019
INFT1004 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Økonomi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 4
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 30
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 50
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 14.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU