course-details-portlet

DID3950 - Masteroppgave i naturfagdidaktikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Dette emnet består av arbeid med masteroppgaven. Under veiledning utformer og gjennomfører studenten et forskningsprosjekt som dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Tema for oppgaven avgjøres av studenten selv i samråd med veileder og vil derfor variere fra student til student. En viktig del av arbeidet er å skaffe seg oversikt over faglitteratur som er relevant for masteroppgaven, pensum i emnet vil derfor være individuelt.

Læringsutbytte

KUNNSKAP
Kandidaten
- har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset område i naturfag eller en av naturfagets disipliner med tilhørende didaktikk
- har inngående kunnskap om hva som kreves av en vitenskapelig tekst i naturfagene og deres didaktikk
- har kunnskap om referansestandarder for fagtekster
FERDIGHETER
Kandidaten
- kan under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
- kan bruke relevante metoder for naturfaglig/naturfagdidaktisk forskning på en selvstendig måte
- kan finne fram i og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
- kan referere til informasjonskilder i henhold til anerkjente standarder
- kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset område i naturfag/naturfagdidaktikk
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdets uttrykksformer
- kan bidra til utvikling av naturfag som undervisningsfag i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid og med veiledning individuelt eller i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon av masterprosjekt

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter
Det er en obligatorisk aktivitet i emnet som må være godkjent av veileder for å kunne levere masteroppgaven:
Muntlig presentasjon av masterprosjektet. Dette innebærer også å være tilstede på andre muntlige presentasjoner som avholdes samme dag.
Den obligatoriske aktiviteten vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform og karakterskala
Eksamen består av innlevering av masteroppgaven og en muntlig samtale rundt denne. Den muntlige samtalen brukes til å justere karakteren på masteroppgaven.

Masteroppgaven vurderes etter en karakterskala fra A-F, hvor karakterene A-E er bestått og karakteren F er stryk. Masteroppgaven vurderes individuelt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fagdidaktikk (MDID)

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til studieprogram: Master i fagdidaktikk – studieretning naturfagdidaktikk.

Emnene DID3501 Naturfagenes egenart, DID3502 Utforskende undervisning i naturfag og DID3503 Naturfag som skolefag må være bestått før studenten kan melde seg opp i emnet.

Alle emner på studieprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres til sensur.

Kursmateriell

Selvvalgt pensum

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MGLU5209 30.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU