course-details-portlet

DID3702 - Demokrati, medborgerskap og menneskerettighetslæring

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer A

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å belyse sentrale teorier og oppfatninger av demokratisk medborgerskap og menneskerettighetslæring. Begrepsforståelse og fagdidaktiske tilnærminger til demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter i skolen står sentralt. Forskning og studier av skolens demokratiopplæring og menneskerettighetslæring i politikk og praksis blir tillagt vekt, der også sammenlignende perspektiver trekkes inn.

Læringsutbytte

Kunnskaper

- Har inngående kunnskap om sentrale fagdidaktiske teorier og begreper innafor områdene demokrati og medborgerskap

- Har avansert kunnskap om menneskerettighetene og dets ulike dimensjoner, og fagdidaktiske teorier og forskning knyttet til menneskerettighetslæring

- Har relevant kunnskap om forholdet mellom demokrati og menneskerettigheter, og hva dette innebærer for de fagdidaktiske tilnærmingene til demokratisk medborgerskap og menneskerettighetsundervisning.

Ferdigheter

- Kan gjennomføre god demokrati- og menneskerettighetsundervisning på ulike måter og faglige nivå i skolen.

- Kan vurdere ulike demokratiteorier og demokratisyn, drøfte disse kritisk opp mot hverandre i lys av skolens demokratiske mandat.

- Kan diskutere sentrale forskningsresultater om skolens demokratiopplæring

Generell kompetanse

- Kan bidra til å utvikle god undervisning og nytenking om demokratisk medborgerskap og menneskerettighetslæring på ulike nivå i skolen.

- Kan gjøre kvalifiserte tolkninger av samfunnsfagplanene på feltene omkring demokratisk medborgerskap og menneskerettighetslæring

- Kan formidle og diskutere forholdet mellom menneskerettigheter, demokrati og medborgerskap og drøfte demokrati i relasjon til autoritære og totalitære regimer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, digitale verktøy, studentpresentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig framlegg og skriftlig arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:
1 muntlig presentasjon og 1-2 skriftlige arbeidskrav. Det kreves tilstedeværelse i undervisning for å gjennomføre obligatoriske aktiviteter.

Vurderingsform og karakterskala:
6 timers skriftlig eksamen, bokstavkarakter A-F

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/skandinaviske språk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3044 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 14.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU