course-details-portlet

DID3603 - Norskfaglig skriving og lesing

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet tematiserer skriving og lesing som sentrale kompetanser i norskfaget, i skolen og i samfunnet. Norskfaglig skriving og lesing omfatter didaktisk arbeid med språk- og tekstkompetanse som grunnlag for arbeid med ulike typer tekster. Underveis blir det dratt veksler på arbeid med muntlig kompetanse, multimodalitet, språk og litteratur. Et sentralt perspektiv i emnet er literacy, forstått som evnen til å kunne forstå, fortolke, skape og kommunisere ved hjelp av tekster, og til kritisk å velge ut, kombinere og ta i bruk ulike språklige og tekstlige praksiser for ulike formål. Fagstoffet vil bli relatert til arbeid med elever i ulike aldre, med ulike behov og med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandiaten

 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teoretiske perspektiver på skriving, lesing og literacy i norskfaget og i samfunnet
 • har inngående kunnskap om barns utvikling av skrive- og lesekompetanse, både på første- og andrespråk, og om samtalens rolle i språk-, skrive- og leseopplæring
 • har inngående kunnskap om ulike typer tekster, og om relevante perspektiv på vurdering
 • har inngående kunnskap om hvordan opplæring i lesing og skriving kan tilpasses ulike elevers forutsetninger og behov, også sett i lys av samfunnets sjangre og språkbruk i ulike medier 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til faglitteratur og forskning på literacy i skolen, og til relevante styringsdokumenter
 • kan gjennomføre teoribaserte analyser av ulike typer tekster, inkludert elevtekster og tekster fra elevenes hverdag
 • kan bruke innsikter fra det norskdidaktiske forskningsfeltet og relevante teorier om barns språk- og tekstkompetanse på en selvstendig og kritisk måte i undervisnings- og vurderingsarbeid, gjennom didaktisk refleksjon og i forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til utvikling av sterke faglige fellesskaper basert på kunnskap om skriving og lesing, både innenfor norskfaget og på tvers av fag
 • kan, på systematisk og faglig velfundert vis, analysere, evaluere og revidere læringsopplegg for å fremme barns skrive- og lesekompetanse 
 • kan formidle og diskutere faglige problemstillinger og erfaringer knyttet til opplæring i skriving og lesing på et avansert nivå og med et relevant og tilpasset fagspråk, til lærere og fagfeller

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling dekker sentrale norskdidaktiske tema. Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom. Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesninger, tekstseminarer, arbeid med oppgaver (individuelt og i grupper), diskusjoner og studentpresentasjoner. Slik faglig samhandling danner viktig grunnlag for tilegning og utøving av fag. Det forventes derfor at alle studenter er til stede og bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

 • Lede tekstseminar (minst en gang). Faglig refleksjon etter hver samling.

Mer om vurdering

Vurderingsgrunnlaget i emnet er en semesteroppgave i form av en fagartikkel basert på empirisk arbeid. Skriveoppdraget blir introdusert tidlig i semesteret, og det blir utdypet og eksemplifisert gjennom undervisning i ulike faglige tema. Studentene velger selv emne for oppgaven, og utarbeider problemstilling i dialog med faglærer(e). I arbeidet med oppgaven blir det lagt opp til at studentene kan dra veksler på stoff fra språk- og litteraturdidaktikkemnene i høstsemesteret og på kurset i vitenskapsteori og metode, som ligger parallelt. Slik kan vurderingsformen i dette emnet bidra til å binde studiet sammen og forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven.

Kursmateriell

Pensum består av fagbøker, kapitler fra bøker og aktuelle forskningsartikler. Noen av de mindre tekstene blir gjort tilgjengelige på læringsplattforma Blackboard, mens studentene selv må skaffe bøkene til veie. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMN14006 7.5 HØST 2020
LMN54006 7.5 HØST 2020
SKOLE6240 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
16.05.2024

Innlevering
24.05.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU