course-details-portlet

DID3603 - Norskfaglig skriving og lesing

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet tematiserer skriving og lesing som sentrale kompetanser i norskfaget, i skolen og i samfunnet. Norskfaglig skriving og lesing omfatter didaktisk arbeid med språk- og tekstkompetanse som grunnlag for arbeid med ulike typer tekster. Underveis blir det dratt veksler på arbeid med muntlig kompetanse, multimodalitet, språk og litteratur. Et sentralt perspektiv i emnet er literacy – forstått som evnen til å kunne forstå, fortolke, skape og kommunisere ved hjelp av tekster, og til kritisk å velge ut, kombinere og ta i bruk ulike språklige og tekstlige praksiser for ulike formål. Fagstoffet vil bli relatert til arbeid med elever i ulike aldre, med ulike behov og med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten ...
- har inngående kunnskap om relevant forskning og teoretiske perspektiver på skriving, lesing og literacy i norskfaget og i samfunnet
- har inngående kunnskap om barns utvikling av skrive- og lesekompetanse, både på første- og andrespråk, og om samtalens rolle i språk-, skrive- og leseopplæring
- har inngående kunnskap om ulike typer tekster, og om relevante perspektiv på kartlegging og vurdering
- har inngående kunnskap om hvordan opplæring i lesing og skriving kan tilpasses ulike elevers forutsetninger og behov, også sett i lys av samfunnets sjangre og språkbruk i ulike medier 
Ferdigheter:
Studenten ...
- kan analysere og forholde seg kritisk til faglitteratur og forskning på literacy i skolen, og til relevante styringsdokumenter
- kan gjennomføre teoribaserte analyser av ulike typer tekster, inkludert elevtekster og tekster fra elevenes hverdag
- kan bruke innsikter fra det norskdidaktiske forskningsfeltet og relevante teorier om barns språk- og tekstkompetanse på en selvstendig og kritisk måte i undervisnings- og vurderingsarbeid, gjennom didaktisk refleksjon og i forsknings- og utviklingsarbeid
Generell kompetanse:
Studenten ...
- kan bidra til utvikling av sterke faglige fellesskaper basert på kunnskap om skriving og lesing, både innenfor norskfaget og på tvers av fag
- kan, på systematisk og faglig velfundert vis, analysere, evaluere og revidere læringsopplegg for å fremme barns skrive- og lesekompetanse 
- kan formidle og diskutere faglige problemstillinger og erfaringer knyttet til opplæring i skriving og lesing på et avansert nivå og med et relevant og tilpasset fagspråk, til lærere og fagfeller

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling dekker sentrale norskdidaktiske tema. Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom.

Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesninger, tekstseminarer, arbeid med oppgaver (individuelt og i grupper), diskusjoner og studentpresentasjoner. Slik faglig samhandling danner viktig grunnlag for tilegning og utøving av fag. Det forventes derfor at alle studenter er til stede og bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Faglig introduksjon/lede faglig diskusjon minst en gang, og faglig refleksjon etter hver samling

Mer om vurdering

Semesteroppgave i form av fagartikkel basert på empirisk arbeid.

Skriveoppdraget blir introdusert tidlig i semesteret, og det blir utdypet og eksemplifisert gjennom undervisning i ulike faglige tema. Studentene velger selv emne for oppgaven, og utarbeider problemstilling i dialog med faglærer(e).

I arbeidet med oppgaven blir det lagt opp til at studentene kan dra veksler på stoff fra språk- og litteraturdidaktikkemnene i høstsemesteret og på kurset i vitenskapsteori og metode, som ligger parallelt. Slik kan vurderingsformen i dette emnet bidra til å binde studiet sammen og forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum består av fagbøker, kapitler fra bøker og aktuelle forskningsartikler. Noen av de mindre tekstene blir gjort tilgjengelige på læringsplattforma Blackboard, mens studentene selv må skaffe bøkene til veie.

Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMN14006 7.5 01.09.2020
LMN54006 7.5 01.09.2020
SKOLE6240 2.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU