course-details-portlet

DID3602 - Litteratur og litteraturdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet Litteratur og litteraturdidaktikk omfatter arbeid med skjønnlitteratur og sakprosa, litteraturteori og litteraturdidaktikk. Da skolens norskfag bygger på et vidt tekstbegrep, omfatter emnet også teorier om multimodalitet og arbeid med multimodale tekster. Litteraturdidaktikken ses i sammenheng med norskfaget som helhet og knyttes til barn og unges tekstproduksjon og kommunikasjonsformer, og til lesing, skriving og språkarbeid. Sentralt i emnet står også estetiske teorier og kreative arbeidsformer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har brei teoretisk og forskningsbasert kunnskap om litteratur og om ulike litteraturvitenskapelige retninger og litterære sjangre
 • har avansert kunnskap om litteraturdidaktikk, barne- og ungdomslitteraturens egenart og barn og ungdom som lesere
 • har kunnskap om utforskende og kreative (inkludert digitale) arbeidsmåter knyttet til språkopplæring, lesing og skriving
 • har inngående kunnskap om multimodalitet, multimodale tekster, og om barn og unges tekstproduksjon og kommunikasjonsformer i ulike medium
 • har avansert kunnskap om, og teoretiske perspektiver på, norskfaget som estetisk fag
 • har inngående kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærmingsmåter på barne- og ungdomstrinnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke relevante metoder for norskdidaktisk forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig og kritisk måte
 • kan gjennomføre teoribaserte analyser av skjønnlitteratur, sakprosa og multimodale uttrykk fra forskjellige tider
 • kan planlegge, gjennomføre og analysere litterære og andre norskfaglige undervisningsopplegg der estetiske og kreative tilnærminger er sentrale
 • kan vurdere og bruke eksisterende teorier og metoder i forskning om barn og unges sammensatte tekstkulturer og reflektere kritisk over forskning som omfatter emnet
 • kan bruke litteraturdidaktisk kunnskap i undervisning rettet mot spesifikke alderstrinn og i sammensatte elevgrupper
 • kan velge ut og integrere digitale læremidler og læringsressurser basert på fagdidaktiske og norskfaglige vurderinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan nyttiggjøre seg kunnskap om relevant forskning innenfor litteraturvitenskap, litteraturdidaktikk og multimodalitet i egen faglig utvikling, i skolesammenheng og i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan kommunisere skriftlig og muntlig om problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor litteraturdidaktikkens fagområde, både med fagspesialister og lærere
 • kan skape, tilpasse og benytte praktiske og estetiske arbeidsmåter i norskfaget, og anvende digitale ressurser

Læringsformer og aktiviteter

Studiet organiseres i seminaruker. Hver samling går over 3-4 dager og dekker sentrale norskdidaktiske tema Fordelingen av seminaruker oppgis før semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til selvstudier, arbeid med ulike oppdrag og deltagelse i nettklasserom. Arbeidsformene i masterstudiet veksler mellom forelesninger, tekstseminarer, arbeid med oppgaver (individuelt og i grupper), diskusjoner og studentpresentasjoner. Slik faglig samhandling danner viktig grunnlag for tilegning og utøving av fag. Det forventes derfor at alle studenter er til stede og bidrar aktivt.

Obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen:

 • Ansvar for å introdusere og lede faglige diskusjoner i tekstseminar eller lignende, minst én gang.
 • Faglig refleksjon etter hver samling, individuelt eller i gruppe, etter nærmere spesifikasjoner.

De obligatoriske aktivitetene vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminarledelse minst en gang, og faglig refleksjon etter hver samling.

Mer om vurdering

Muntlig eksamen i form av forberedt presentasjon med digital eller analog støtte. Vurderes med bokstavkarakter A-F, der karakter A-E er bestått og karakter F er stryk.

Kursmateriell

Pensum består av fagbøker, kapitler fra bøker og aktuelle forskningsartikler. Noen av de mindre tekstene blir gjort tilgjengelige på læringsplattforma Blackboard, mens studentene selv må skaffe bøkene til veie. Pensumliste offentliggjøres på instituttets nettsider og legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LMN14007 5.0 HØST 2020
LMN14005 2.5 HØST 2020
LMN54007 5.0 HØST 2020
LMN54005 2.5 HØST 2020
LMN14009 7.5 HØST 2020
LMN54008 7.5 HØST 2020
SKOLE6243 2.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Nordisk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100

05.12.2023 - 06.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelle tidspunkter publiseres senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU