course-details-portlet

DID3502 - Utforskende undervisning i naturfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Utforskende tilnærming til læring og undervisning er et viktig mål for naturfaget i grunnskolen, blant annet for å gi elevene en dypere forståelse av naturfaglige konsepter, økt interesse for naturfagene, samt bedre innsikt i og erfaring med anvendelse av naturvitenskapelige metoder. Dette emnet gir studentene avansert teoretisk og praktisk kunnskap om utforskende arbeidsmåter i naturfag. Ferdighetstrening er sentralt. Studentene får god trening i å tilrettelegge for og skape utforskende tilnærminger i undervisningen. Emnet undervises på engelsk hvis det er engelskspråklige studenter, ellers vil det foregå på norsk.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om hva som kjennetegner en utforskende tilnærming til læring og undervisning
 • har avansert kunnskap om hvordan man legger til rette for utforskende læring og undervisning
 • har inngående kunnskap om praktisk arbeid og utforskende arbeidsmåter sett i historisk og internasjonalt perspektiv
 • har inngående kunnskap om argumentasjon i naturfaglige kontekster
 • har kunnskap om hvordan man legger til rette for kritisk tenkning gjennom utforskende arbeid

FERDIGHETER

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre utforskende undervisning -
 • kan vurdere elevenes læring i utforskende prosesser
 • kan analysere og omformulere oppgaver for utforskende tilnærming i skolen
 • kan fremme utforskende samtale
 • kan drøfte hvilke barrierer og dilemmaer som er knyttet til implementering av utforskende arbeidsmåter i skolen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte betydningen av utforskende arbeidsmåter i naturfagundervisningen
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter om utforskende arbeidsmåter i utviklingsarbeid i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til litteraturstudier og oppgaver. Arbeidsformene veksler mellom forelesning, praktiske øvelser, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe samt studentseminar med presentasjon av fagartikler. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Praktiske øvelser og rapporter

Mer om vurdering

Forklaringer til obligatoriske aktiviteter

Obligatoriske arbeidskrav består av praktiske øvelser med elever og/eller medstudenter og faglig presentasjon.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Eksamensform

Individuell muntlig eksamen.

Ved utsatt eksamen kan eksamensformen bli endret.

Kursmateriell

Pensumet består hovedsakelig av vitenskapelige artikler som er på engelsk og/eller norsk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3020 7.5 HØST 2020
MGLU4209 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100

06.12.2023 - 07.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Individuelle tidspunkter publiseres senere
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU