course-details-portlet

DID3502 - Utforskende undervisning i naturfag

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Utforskende tilnærming til læring og undervisning er et viktig mål for naturfaget i grunnskolen, blant annet for å gi elevene en dypere forståelse av naturfaglige konsepter, økt interesse for naturfagene, samt bedre innsikt i og erfaring med anvendelse av naturvitenskapelige metoder. Dette emnet gir studentene avansert teoretisk og praktisk kunnskap om utforskende arbeidsmåter i naturfag. Ferdighetstrening er sentralt. Studentene får god trening i å tilrettelegge for og skape utforskende tilnærminger i undervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har avansert kunnskap om hva som kjennetegner en utforskende tilnærming til læring og undervisning
- har avansert kunnskap om hvordan man legger til rette for utforskende læring og undervisning
- har inngående kunnskap om praktisk arbeid og utforskende arbeidsmåter sett i historisk og internasjonalt perspektiv
- har inngående kunnskap om argumentasjon i naturfaglige kontekster
Ferdigheter
Kandidaten
- kan planlegge og gjennomføre utforskende undervisning
- kan vurdere elevenes læring i utforskende prosesser
- kan analysere og omformulere oppgaver for utforskende tilnærming i skolen
- kan fremme kritisk tenkning hos elever gjennom bevisst spørsmålsstilling
- kan fremme utforskende samtale
- kan drøfte hvilke barrierer og dilemmaer som er knyttet til implementering av utforskende arbeidsmåter i skolen
Generell kompetanse
Kandidaten
- kan drøfte betydningen av utforskende arbeidsmåter i naturfagundervisningen
- kan anvende kunnskaper og ferdigheter om utforskende arbeidsmåter i utviklingsarbeid i skolen

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres i seminaruker. Fordelingen av seminaruker oppgis ved semesterstart. Mellom seminarukene legges det opp til litteraturstudier, oppgaver, innsamling av data i skolen, samt kontakt gjennom nettklasserom.
Arbeidsformene veksler mellom forelesning, praktiske øvelser, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe samt studentseminar med presentasjon av fagartikler.
Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studentene bidrar aktivt i slike aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praktiske øvelser og rapporter

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter
- Praktiske øvelser med elever og/eller medstudenter
- Faglig presentasjon

Vurderingsform
Individuell muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumet består hovedsakelig av vitenskapelige artikler som er på engelsk eller norsk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3020 7.5 01.09.2020
MGLU4209 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Naturfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Eksamen er 7.-8.12.2020. Datoen(e) er generelle. Du vil få tildelt individuelt oppmøtetidspunkt senere.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU