course-details-portlet

DID3203 - Teori og design

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet skal bidra til at masterkandidatene skal kunne lage en vitenskapelig prosjektbeskrivelse. Kandidatene skal kunne utforme en slik prosjektbeskrivelse som et forarbeid til masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde teoretisk fordypning og metodologiske betraktninger og rettes mot en tydelig beskrevet yrkesfaglig kontekst. Det legges vekt på at kandidatene leser, vurderer og analyserer selvstendig og i samarbeid med andre. Innholdet kan gjerne knyttes til andre emner i masterstudiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om sammenhengen mellom problemstilling, forskningsspørsmål, valg av teori og metode
 • har kunnskap om formelle krav som stilles til en masteroppgave i yrkesdidaktikk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kreativt og kritisk vurdere og knytte relevant teori til valgt problemstilling og rette teorien mot det yrkesfaglige feltet
 • kan plassere egen oppgave relatert til aktuell forskning i det valgte undersøkelsesfeltet
 • kan analysere teorier og metoder innenfor valgt fagområde og arbeide selvstendig med forskningsdesign

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan designe en vitenskapelig prosjektbeskrivelse på mastergradsnivå
 • kan kritisk vurdere metodiske valg sett opp mot forskningsspørsmål og datainnsamling, samt foreta etiske vurderinger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av forelesninger og seminarer. På seminarene vil studentene få respons fra medstudenter og faglærer(e).

Oligatoriske aktiviteter

2 muntlige presentasjoner og skriftlig utkast til prosjektbeskrivelse. Arbeidskravene må være godkjent for å fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Skriftlig individuell semesteroppgave i form av en vitenskapelig prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde innledning hvor valgt tema introduseres og begrunnes, teoridel hvor relevant forskning og teori relateres til tema og valgt problemstilling, metodisk tilnærming, etiske betraktninger og en fremdriftsplan. Det forutsettes at prosjektbeskrivelsen dokumenterer bruk av litteratur etter de krav som gjelder for vitenskapelig skriving. Karkterskala A-F, der A er beste karakter og F er stryk.

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/skandinaviske språk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3219 3.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
 • Yrkesfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
10.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU