course-details-portlet

DID3202 - Yrkesdidaktikk og pedagogikk - praksis og refleksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD

Faglig innhold

Med bakgrunn i yrkesfaglig praksis og teoretiske perspektiver skal emnet bidra til at masterstudenten tilegner seg inngående kunnskap om vitenskapelig analyse og refleksjon. Studenten skal gjennom faglige problemstillinger, analyse av styringsdokumenter og dokumentasjon av arbeidsprosesser anvende tilegnet kunnskap for å kommunisere, analysere og konkludere i forhold til fag og yrkesområder, tradisjoner samt deres plass i samfunnet. Studenten kan med bakgrunn i arbeidsprosess og bruk av digitale dokumentasjonsverktøy, vurdere kvalitet. Derigjennom skal studentene tilegne seg ferdigheter for å analysere og kritisk forholde seg til informasjonskilder, teorier og fortolkninger. I emnet inngår teoretisk og praktisk kunnskap om veiledning, anerkjennelse, refleksjon og etikk. Med utgangspunkt i yrkespraksis skal studenten selvstendig skissere et utviklingsprosjekt der studenten analyserer og drøfter utfordringer og bidrag til nytenking innenfor sitt undervisningsområde. I studiet inngår praktisk dokumentasjon og teoretiske analyser som omhandler demokrati, demokratiske læreprosesser, kultur og vurdering. Studenten kan ut fra fagbakgrunn og yrkeserfaring dokumentere, analysere og vurdere demokratiske læreprosesser i skole og bedrift.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående kunnskap om vitenskapelige tradisjoner relevant for yrkesfaglige problemstillinger

- har inngående kunnskap om vurdering av kvalitet

- har kunnskap om analyse av relevante fag- og yrkesdidaktiske problemstillinger med bakgrunn i yrkesområdenes styringsdokumenter, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

- kan analysere fag- og yrkesprosesser samt kritisk forholde seg til informasjonskilder, teorier og fortolkninger for å strukturere og formulere faglige resonnementer og problemløsninger

- kan gjennomføre et utviklingsprosjekt ved hjelp av vitenskapelige metoder og kritisk reflektere over valg av teorier

- kan bruke relevante metoder og teorier for å strukturere og formulere et læringsmiljø som preges av gjensidig respekt, likeverd og samhandling

- kan analysere relevante fag- og yrkesdidaktiske problemstillinger og utfordringer med bakgrunn i yrkesområdenes styringsdokumenter, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan identifisere og analysere aktuelle yrkesfaglige og yrkesetiske problemstillinger

- kan kommunisere og anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å bidra til faglig utvikling innenfor eget fagområde

- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å utvikle et demokratisk læringsmiljø preget av medvirkning og medbestemmelse som styrker enkeltindividers autonomi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og bruk av digitale verktøy.Faste basisgrupper organiseres i begynnelsen av semesteret. Oppgaver, basert på praktisk erfaring i yrkesfag, danner utgangspunkt for studentpresentasjoner og påfølgende teoretiske refleksjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter En digital presentasjon med etterfølgende analyse, en presentasjon og teoretisk refleksjon av gruppeoppgave i plenum, samt en skriftlig individuell innlevering. Gjennomføring av presentasjoner krever tilstedeværelse på samlingene. Obligatoriske aktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for at studenten skal få gå opp til muntlig eksamen. Vurderingsform muntlig eksamen i gruppe. Vurderingsform og karakterskala Muntlig eksamen i gruppe. Eksamen baserer seg på gruppeprosesser, gruppeoppgaver og presentasjoner gjort i plenum i løpet av semesteret. Gruppen får i oppgave å lage en problemstilling som skal leveres før muntlig eksamen. Ved eksamen har gruppen 20 minutt til disposisjon. Ut fra fritt valg av presentasjonsform skal de for sensor legge frem sitt problem og sine teoretisk forankrede refleksjoner basert på pensumlitteratur i emnet. Deretter følger 30 minutt samtale hvor sensor stiller spørsmål og fører dialog med alle deltakere på gruppa. Hjelpemidler ved eksamen som er tillatt: notater, digitale presentasjoner (PowerPoint, film eller lignende). Eksamen vurderes med bestått/ikke bestått. Studentene i gruppa får individuell vurdering. Ved utsatt eksamen kan eksamensformen endres til individuell muntlig eksamen.

Kursmateriell

Bøker og artikler på engelsk og norsk/skandinaviske språk. Pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart. Den kan også søkes opp på Innsida.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3216 10.0 HØST 2020
YR6007 7.5 HØST 2020
YR6009 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fagdidaktikk
  • Yrkesfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 HJELPEMIDD 18.11.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Individuelt tidspunkt blir publisert senere
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU