course-details-portlet

DID3104 - Kunstfagdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Emnet søker å utvikle kunnskap om kunstfagdidaktiske praksiser og forskning. Målsetning med emnet er å utvikle avansert kunnskap om ulike teorier, læringssyn og forskningsmetodologier innenfor kunstfagdidaktikk. Emnet utvider forståelsen av ulike syn på undervisning, læring og forskning i kunstfagene. Emnet styrker forståelse av, artikulasjon av og evne til å kritisk engasjere seg i sentrale syn på kunst, læring og undervisning i kunstfagene og i forskning, samt hvordan ulike syn påvirker praksiser og forskning innenfor kunst, kunstpedagogikk og kunstfagdidaktikk. Gjennom ulike aktiviteter undersøkes metodologier, praksiser og teorier i kunst, kunstpedagogikk og kunstfagdidaktikk i samtiden. Studentene undersøker kunst som sosial endring, egen kunstfagdidaktisk historie og artikulerer egne og ulike kunstfagdidaktiske perspektiver i løpet av emnet. Emnet er bygd opp rundt samarbeidslæring der et støttende fagfellesskap mellom studenter og lærere bidrar til å skape et læringsfellesskap.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om forskning i- og med kunst, med vekt på kunst-basert og praksis-ledet forskning så vel som på teori-dreven, kritisk og dekolonial forskning
 • har avansert kunnskap om ulike syn på og verdigrunnlag i kunst i teori, praksis, undervisning og læring, samt i forskning
 • har inngående kunnskap om kunst som sosial endring, teoretisk og praktisk
 • har inngående kunnskap om sentrale teorier, didaktikker og forskningsmetoder i kunstfag

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kritisk undersøke forskjellige kunstsyn og verdigrunnlag, teorier og forskningsmetodologier i kunstfagene.
 • kan kritisk presentere ulike syn på læring og undervisning i kunstfagene
 • kan kritisk granske teoretiske og metodologiske muligheter og hvordan disse påvirker valg under undervisning, forskning og skriving i kunstfagdidaktikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra i fagfelleprosesser med medstudenter på støttende måter
 • kan analysere og anvende samtidsrelevante teorier og metodologier i kunstfagdidaktisk praksis, skriving og forskning for å bidra til ny tenkning og innovasjonsprosesser
 • kan vurdere kvaliteter i et bredt spekter av tilnærminger til kunstfagdidaktisk praksis, forskning og skriving.
 • kan anvende sine ferdigheter på nye områder for å utføre kunstfagdidaktiske prosjekter på avansert nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen organiseres som fire intensive samlingsuker på campus i Trondheim. Kandidatene lærer gjennom følgende metoder:

 • Undersøke teori og konsepter
 • En case-studie
 • Lese, analysere, og delta i kollokviearbeid
 • Skriftlige og multimodale oppgaver, med selvevaluering av fagfellevurdering av medstudenter
 • Selvorganisert læring gjennom selvstendige prosjekter
 • Skape et læringsfellesskap med medstudenter

Ulike læringsarenaer tas i bruk i dette emnet, noe som kan inkludere besøk i urbane eller naturnære læringsrom og besøk i ulike kunst/kunstutdanningsinstitusjoner som ulike forestillingsarenaer, museer, kinoer, musikkarenaer eller annet. Eventuelle inngangsbilletter betales av Institutt for lærerutdanning. Studentsamarbeider med ulike kunst/kunstutdanningsinstitusjoner er ønskelig i løpet av emnet. Organisering av samarbeid med og forskning ved selvvalgte institusjoner må arrangeres av studenten selv.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er fire obligatoriske arbeidskrav på emnet. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne framstille seg for vurdering i emnet. De obligatoriske arbeidskravene er:

1. Skriftlig og multimodal presentasjon av en case study

2. Annotert bibliografi

3. Pecha kucha presentasjon

4. Deltakelse på undervisning på campus under samlingsuker 75 %

Obligatoriske aktiviteter

 • Case studie
 • Annotert bibliografi
 • Deltakelse i undervisning 75%
 • Presentasjon

Obligatoriske aktiviteter

 • Case studie
 • Annotert bibliografi
 • Deltakelse i undervisning 75%
 • Presentasjon

Mer om vurdering

Eksamen er en mappeoppgave bestående av to sammenhengende deler. Delene i mappeoppgaven er:

 • En multimodal blogpost.
 • Et akademisk essay (8-10 sider)

Begge delene i mappen vurderes samlet, med en felles karakter. Karakterregelen er bokstavkarakter der A-E er bestått, og karakter F betyr stryk/ikke bestått

Kursmateriell

Emnebeskrivelser og undervisningsplan for emnet

- Pensumliste som inneholder oppdatert internasjonal litteratur relevant for kunstfagdidaktisk forskning, på engelsk og nordiske språk. Det vil være ulike pensumvalg, men obligatoriske og anbefalte pensumlister vil gjøres tilgjengelige på læringsplattformen. Studentenes pensumliste må godkjennes av emneansvarlig.

- Ulike kunstmaterialer som er tilgjengelige ved Institutt for lærerutdanning. Institutt for lærerutdanning dekker ikke kostnader for andre materialer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3075 7.5 HØST 2021
MGLU4219 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Estetiske fag
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
15.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU