course-details-portlet

DID3002 - Akademisk skriving og lesing

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Hovedvekta i emnet ligger på akademisk skriving og lesing blant annet som forberedelse til arbeidet med masteroppgaven. Studentene møter både praktiske og teoretisk forankra innfallsvinkler til akademisk skriving og til formidling av fag og forskning. Skriving som læringsredskap blir også vektlagt. Akademisk lesing omfatter både artikler om tidligere forsking og teorier på de respektive fagfelt, og vil bli tematisert gjennom tekstseminarer og arbeid med annoterte bibliografier. Det er et mål at studentene skal kunne lese og ta i bruk aktuell teori og tidligere forskning tilpasset eget fagfelt. I emnet skal studentene også utvikle en muntlig og digital kompetanse som er relevant innenfor ulike akademiske sjangrer. De skal legge fram tekstlesinger og presentere eget arbeid for medstudenter via ulike format og presentasjonsformer. Emnet skal fungere som et bindeledd mellom fagspesifikke masteremner og emnet om vitenskapsteori og metode i det første studieåret og arbeidet med masteroppgaven i det andre studieåret. Veiledere for masteroppgaver vil bli trukket inn i deler av emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om forskning og vitenskapelig formidling innenfor faget eller yrket
 • har inngående kunnskap om skriving som faglig uttrykksmåte og som vei til læring
 • har inngående kunnskap om ulike akademiske sjangrer, strukturer og fagspesifikke uttrykksmåter
 • har relevant kunnskap om språkbruk i ulike akademiske skrivehandlinger
 • har inngående kunnskap om kritisk og formålsrettet lesing av fagtekster og om ulike lesemåter på vei til læring
 • har relevant kunnskap om muntlige og digitale presentasjonsformer i akademiske kontekster

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan posisjonere seg faglig gjennom ulike tekstlige uttrykk
 • kan lese faglige tekster via ulike innganger og ta stilling til innholdet
 • kan spille på medstudenter i egne skrive- og leseprosesser, og gi velfunderte tilbakemeldinger
 • behersker relevante akademiske sjangrer, strukturer og fagspesifikke uttrykksmåter i arbeid med egne og andres tekster
 • behersker digitale verktøy i arbeidet med søk på vitenskapelige og andre faglig relevante publikasjoner

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan posisjonere seg som forsker i eget fagfelt
 • kan formidle aktuelle fag- eller yrkesdidaktiske problemstillinger og ta del i faglige debatter
 • kan vurdere og ta stilling til aktuell forskningslitteratur på en kritisk måte
 • kan gjøre velfunderte faglige overveielser i arbeidet med egen masteroppgave og i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til egen lærerpraksis

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer

Forelesninger, tekstseminarer, selvstendig arbeid, responsgrupper, muntlige framlegg.

Obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav

Utarbeidelse av en arbeidsmappe bestående av ulike typer akademiske tekster (annotert bibliografi, metatekster, småtekster/logger, medstudentrespons).

Obligatoriske aktiviteter

 • Utarbeidelse av en arbeidsmappe med ulike typer akademiske tekster

Mer om vurdering

Individuell eksamensmappe som består av 3-5 utvalgte tekster fra arbeidsmappa (valgt i samråd med faglærer). Eksamensmappa skal også inneholde et refleksjonsskriv som beskriver prosessen bak, og egenvurdering av, de utvalgte tekstene. Mappa vurderes som helhet med vurderingsuttrykkene bestått/ikke-bestått. Ikke bestått mappe kan revideres og leveres på nytt som utsatt eksamen.

Kursmateriell

Pensumliste vil foreligge ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EDU3087 5.0 HØST 2020
LPY3006 2.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fagdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
01.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU