course-details-portlet

DCSG1002 - Cybersikkerhet og teamarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 50/100
Mappevurdering 50/100

Faglig innhold

 • Cybersikkerhetsterminologi og historie.
 • Juridiske og etiske problemstillinger innen cybersikkerhet.
 • Sårbarhet i digitale infrastrukturer.
 • Identiteter, autentisering og autorisasjon.
 • Menneskelige aspekter ved cybersikkerhet.
 • Grunnleggende trusselprofilering og risikoanalyse.
 • Fremtidsvisjoner for et sikrere digitalt samfunn.
 • Teamsamarbeid, teambygging og teamutvikling.
 • Arbeidskontrakt og konfliktforebygging.
 • Prosjekt som arbeidsform (etablering, gjennomføring, administrasjon og kontroll)
 • Skriftlig og muntlig presentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • K1: Kandidaten kan gjøre rede for hvordan etablere og gjennomføre prosjekter
 • K2: Kandidaten kan gjøre rede for ulike modeller for teamsamarbeid og utvikling av team
 • K3: Kandidaten kan gjøre rede for de mest brukte begreper innen cybersikkerhet samt fagets viktigste historiske utvikling
 • K4: Kandidaten kan gjøre rede hvordan sårbarheter i digitale infrastrukturer kan oppstå og hvordan de mest vanlige sårbarheter kan motvirkes

Ferdigheter

 • F1: Kandidaten kan formidle fagstoff effektivt muntlig og skriftlig, innhente informasjon for å belyse problemstillinger, samt ivareta opphavsrett i sin kommunikasjon
 • F2: Kandidaten kan gjennomføre og dokumentere teamarbeid og reflektere over egen faglig utøvelse samt utvikle denne basert på tilbakemeldinger fra andre
 • F3: Kandidaten kan gjennomføre grunnleggende trusselprofilering og risikoanalyse
 • F4: Kandidaten kan benytte verktøy for å beskytte identiteter mot vanlige sikkerhetsangrep

Generell kompetanse

 • G1: Kandidaten kan planlegge og gjennomføre oppgaver i team
 • G2: Kandidaten kan gi konstruktive tilbakemeldinger til andre
 • G3: Kandidaten kan gjøre rede for samfunnets sårbarhet som konsekvens av cybersikkerhetsutfordringer

Bærekraft

Faget lærer grunnleggende kunnskap om cybersikkerhet og teamarbeid og gir muligheter for å forbedre praktiske ferdigheter i flere retninger, knyttet til følgende FNs bærekraftsmål (SDG):

SDG 8 "Anstendig arbeid og økonomisk vekst" ved å forberede studentene til å tilegne seg praktiske ferdigheter for anstendig arbeid i fremtiden.

SDG 9 "Industry, Innovation, and Infrastructure" ved å forberede studentene til å bygge og administrere robuste digitale infrastrukturer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teamarbeid med og uten veiledning, prosjektarbeid, oppgaveløsning individuelt og i grupper, labøvinger.

En obligatorisk øving/oppgave i starten av semesteret som er å gjennomføre kartlegging av sin egen teamrolle.

En valgfri øvelse/oppgave om bærekraft og hvordan den kan være en del av prosjektarbeidet eller individuelle øvelser

Obligatoriske aktiviteter

 • Innleverte arbeider og obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Mappevurderingen består av seks innleverte gruppearbeider, som leveres innen oppgitte tidsfrister. Det gis tilbakemelding og mulighet til forbedring. Sluttvurdering etter at alle arbeider er levert.

Prosjektet gjennomføres i grupper. Vurderingsgrunnlaget er gruppens sluttrapport.

Det kan tildeles ulik karakter til gruppemedlemmene.

Både prosjektoppgave og mappevurdering må være bestått for å få sluttkarakteren bestått.

Kontinuasjon og frivillig gjentak: ved neste ordinære gjennomføring. Alle vurderingsdeler i emnet må tas på ny.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogrammet Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet.

Kursmateriell

Cybersikkerhet

Hovedpensum:

Digital sikkerhet - En innføring, H. Bergsjø, R. Windvik & L. Øverlier, 2020

Andre ressurser:

Datasikkerhet for ledere, Bergsjø, Windvik, 2018

Principles of Information Security, Whitman, Mattord, 6th Edition, 2017

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1002 3.7 HØST 2019
IMT1003 3.7 HØST 2019
IIKG1001 2.5 HØST 2019
DCST1002 7.5 HØST 2019
IIKG3000 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informasjonssikkerhet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjektoppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU