course-details-portlet

DANS1102 - Dansepedagogikk og treningsledelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dansepedagogikk og treningsledelse gir en generell innføring samt praksisnær undervisning for ulike dansetyper og genre.Etter endt deltagelse i emnet forventes det at studenten vil være i stand til å undervise utvalgte danseformer for minst en type populasjoner, for eksempel ungdom 13-15, barn 5-8, voksen.

Emnet har to deler: I del en er fokus på innføring i metoder for treningslære, treningsledelse og coaching innen dans. Del to vil ta for seg generelle og spesielle metoder innen dansepedagogikk og dansedidatikk. Emnet har vekt på betydningen av kommunikasjonen/interaksjonen mellom danseinstruktør/dansepedagog og -elev. Begge delene vil inneholde praktiske øvelser i pedagogiske og didaktiske prinsipper.I tillegg vil studentene få kort innblikk i et utvalg dansers historie, og estetikk for dansepraksis. Studentene vil også undervises i analyse i og bruk av arkivopptak og en kort innføring i digital undervisningspraksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper :

Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • kjenne ulike metoder for ledelse og hva som definerer en dyktige danseinstruktør/dansepedagog
 • kjenne sentrale lærings- og undervisningsprinsipper innen dansedidktikk og danepedagogikk.
 • ha kunnskap om betydningen av det sosiale læringsmiljøet i danseundervisningen
 • kjenne til ulike undervisnings- og arbeidsmåter i danseundervisning.

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • kunne anvende grunnleggende pedagogiske prinsipper i en undervisningssituasjon.
 • kunne evaluere egen undervisning.
 • kunne planlegge danseaktivitet ut i fra den didaktiske kriterier
 • kunne tilrettelegge for mestring og ulike opplevelser som bidrar til å skape motivasjon.

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal deltakeren:

 • kunne jobbe målrettet, selvstendig og sammen med andre.
 • kunne reflektere over og samtale om dans og danseundervisning.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning fordelt på 2 helger (fredag til søndag). Digital undervisning 12 timer.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent oppmøte på samlinger (80 %) Godkjent presentasjon av et valgt tema.

Undervisning er lagt opp som forelesninger og noe praktisk arbeid, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon av et valgt tema
 • Obligatorisk oppmøte på studiesamlinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før studenten kan gå opp til vurdering. Den obligatoriske aktiviteten er en presentasjon av et valgt tema og består av en oppgave der studentene jobber sammen 3-4 i grupper. Gruppen velger, i samråd med faglærer, en målgruppe (for eksempel barn, 5-7 år), og utarbeider et opplegg for denne på ca. 45 minutter (dersom det er tre studenter i gruppen) eller 60 minutter (dersom det er fire studenter i gruppen). Oppgaven utarbeides etter gitte kriterier; en oppvarming, hoveddel og avslutning. Medstudenter er gruppedeltagere og deltar i hverandres opplegg. Den praktiske fremføringen blir godkjent/ikke godkjent av faglærer, før den skriftlige oppgaven som er emnets vurdering, kan gjennomføres. Fremføringene finner sted på siste studiesamling, i de siste timene etter lunch.

Vurderingen i emnet er en skriftlig oppgave der studenten skal drøfte sitt praktiske opplegg i lys av relevant teori og relevante metoder. Omfang 4500-5500 ord.

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på ny ved gjentatt eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DANS6034 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Dansevitenskap
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU