course-details-portlet

DANS1101 - Dans, bevegelse og helse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i praksis og metoder for dans og bevegelse i et helsemessig og terapeutisk øyemed. Etter endt kurs skal studenten være i stand til å utvikle og undervise et opplegg for minst en populasjon, for eksempel barn, ungdom eller voksne.

Emnet har en generell inndeling i to deler. I del én gis det en innføring i metoder og perspektiv for dans og bevegelses betydning for menneskelig helse. Andre del vil ta for seg ulike metodiske tilnærminger for å jobbe med ulike populasjoner, med en hovedvekt på barn/ungdom og eldre. Begge delene vil inneholde praktiske øvelser for ulike helsemessige utfordringer. I tillegg vil studentene få en grunnleggende oversikt over danse- og bevegelsesterapiens historie og metodikk.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs kan/skal deltakeren ha fått:

Kunnskaper:

 • Grunnleggende kjennskap til de psykologiske, fysiske og helsemessige utfordringer som kjennetegner et utvalg populasjoner.
 • Kjenne ulike metoder for å arbeide med bevegelse og dans i et helsemessig, et sosiokulturelt og et samfunnsmessig perspektiv.
 • Kjenne sentrale tilnærminger/metoder innenfor arbeidet med danse- og bevegelsesterapi: Gruppeterapi (Chace-metoden, Living music/living dance metoden), en-til-en arbeid, kunnskap til noen sentrale metoder for å jobbe med autistiske barn/ungdom, spiseforstyrrelser, PTSD, demens.

Ferdigheter:

 • Ferdigheter i å kunne anvende grunnleggende psykologiske trygge prinsipper i en undervisningssituasjon eller terapeutisk situasjon.
 • Kunne evaluere egen undervisning og praksis.
 • Kunne planlegge danse- og bevegelses aktiviteter ut i fra en gitt populasjon.
 • Kunne tilrettelegge for mestring, kreativitet og positive opplevelser.

Generell kompetanse:

 • Kunne jobbe målrettet, selvstendig og sammen med andre.
 • Kunne reflektere over og samtale om bruk av dans og bevegelse i en helsemessig sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning fordelt på 2 helger (fredag til søndag). I tillegg digital undervisning 12 timer.

Obligatoriske aktiviteter: Godkjent oppmøte på samlinger (80 %) Godkjent presentasjon av et valgt tema.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon av et valgt tema
 • Obligatorisk oppmøte på studiesamlinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før studenten kan gå opp til vurdering. Den obligatoriske aktiviteten er en presentasjon av et valgt tema og består av en oppgave der studentene jobber sammen 3-4 i grupper. Gruppen velger, i samråd med faglærer, en målgruppe (for eksempel demente), og utarbeider et opplegg for denne på ca. 45 minutter (dersom det er tre studenter i gruppen) eller 60 minutter (dersom det er fire studenter i gruppen). Oppgaven utarbeides etter gitte kriterier; en oppvarming, hoveddel og avslutning. Medstudenter er gruppedeltagere og deltar i hverandres opplegg. Den praktiske fremføringen blir godkjent/ikke godkjent av faglærer, før den skriftlige oppgaven som er emnets vurdering, kan gjennomføres. Fremføringene finner sted på siste studiesamling, i de siste timene etter lunch.

Vurderingen i emnet er en skriftlig oppgave der studenten skal drøfte sitt praktiske opplegg i lys av relevant teori og relevante metoder. Omfang 4500-5500 ord.

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på ny ved gjentak av eksamen.

Kursmateriell

Opplyses ved kursstart/semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DANS6035 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Dansevitenskap
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU