course-details-portlet

DANS1101 - Dans, bevegelse og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i praksis og metoder for dans og bevegelse i et helsemessig og terapeutisk øyemed. Etter endt kurs skal studenten være i stand til å utvikle og undervise et opplegg for minst en populasjon, for eksempel barn, ungdom eller voksne.

Emnet har en generell inndeling i to deler. I del én gis det en innføring i metoder og perspektiv for dans og bevegelses betydning for menneskelig helse. Andre del vil ta for seg ulike metodiske tilnærminger for å jobbe med ulike populasjoner, med en hovedvekt på barn/ungdom og eldre. Begge delene vil inneholde teori samt praktiske øvelser for ulike helsemessige utfordringer. I tillegg vil studentene få en grunnleggende oversikt over danse- og bevegelsesterapiens historie og metodikk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS1101 vil

 • ha grunnleggende kjennskap til de psykologiske, fysiske og helsemessige utfordringer som kjennetegner et utvalg populasjoner
 • kjenne ulike metoder for å arbeide med bevegelse og dans i et helsemessig, et sosiokulturelt og et samfunnsmessig perspektiv
 • kjenne sentrale tilnærminger/metoder innenfor arbeidet med danse- og bevegelsesterapi: Gruppeterapi (Chace-metoden, Living music/living dance metoden), en-til-en arbeid, og kjennskap til noen sentrale metoder for å jobbe med autistiske barn/ungdom, spiseforstyrrelser, PTSD, demens

Ferdigheter:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS1101 kan

 • anvende grunnleggende psykologiske trygge prinsipper i en undervisningssituasjon eller terapeutisk situasjon
 • evaluere egen undervisning og praksis
 • planlegge danse- og bevegelses aktiviteter ut i fra en gitt populasjon
 • tilrettelegge for mestring, kreativitet og positive opplevelser

Generell kompetanse:

En kandidat med fullført kvalifikasjon i DANS1101

 • kan jobbe målrettet, selvstendig og sammen med andre.
 • kan reflektere over og samtale om bruk av dans og bevegelse i en helsemessig sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning fordelt på 2 helger (fredag til søndag) og digital undervisning 12 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Presentasjon av et valgt tema
 • Obligatorisk oppmøte på studiesamlinger (80%)
 • Obligatorisk oppmøte på digitale samlinger (80%)

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før studenten kan gå opp til vurdering. Den obligatoriske aktiviteten er en presentasjon av et valgt tema og består av en oppgave der studentene jobber sammen 3-4 i grupper. Gruppen velger, i samråd med faglærer, en målgruppe (for eksempel demente), og utarbeider et opplegg for denne på ca. 45 minutter (dersom det er tre studenter i gruppen) eller 60 minutter (dersom det er fire studenter i gruppen). Oppgaven utarbeides etter gitte kriterier; en oppvarming, hoveddel og avslutning. Medstudenter er gruppedeltagere og deltar i hverandres opplegg. Den praktiske fremføringen blir godkjent/ikke godkjent av faglærer, før den skriftlige oppgaven som er emnets vurdering, kan gjennomføres. Fremføringene finner sted på siste studiesamling, i de siste timene etter lunch.

Vurderingen i emnet er en skriftlig oppgave der studenten skal drøfte sitt praktiske opplegg i lys av relevant teori og relevante metoder. Omfang 4500-5500 ord.

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på ny ved gjentak av eksamen.

Kursmateriell

Pensum legges fram ved starten på emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DANS6035 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Dansevitenskap
 • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU