course-details-portlet

BYGT2205 - Vann og avløpsteknikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Rørmaterialer og egenskaper. Innføring i VA-planlegging med enkle tegninger av grøftetverrsnitt, lengdeprofiler og plantegninger og bruk av digital bearbeiding til dette.

Hydromekanikk: Fluidstrøm og Bernoullis likning. Strømning i åpne kanaler, Mannings formel, kritisk strømning. Bruk av digital støtte for strømningsberegning i rør og kanal.

Vannforsyningsteknikk: Vannforekomster, vannbehandling, beregning av magasinvolum og reguleringshøyder, dimensjonering av trykkledninger og valg av rørmaterialer. Kapasitetsberegning pumper og pumpeledninger.

Avløpsteknikk: Rensing av avløpsvann. Separat-fellessystem, Beregning av overvannsføring etter den rasjonelle metode. Grunnleggende løsninger for reduksjon av overvannsføring. Dimensjonering av selvfallsledninger for Sp og OV og valg av rørmateriale, overløp og pumping.

Digitalstreng: Digitale ferdigheter av DAK-programvare, digital bearbeidingskompetanse av kart. Digital kildevurderingskompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten skal kunne

 • forklare de ulike funksjonene til hovedelementene i et VA-system.
 • velge blant de vanlige rørmaterialene som anvendes i VA-systemet.
 • gjøre rede for grunnleggende vannkvalitet og foreslå en vanlig vannbehandlingsmetode.
 • gjøre rede for grunnleggende avløpsrensing.

Ferdighet Kandidaten kan

 • produsere enkle tegninger med VA-ledninger med digitale verktøy.
 • velge anleggsutførelse for VA-ledninger.
 • foreta hydrauliske beregninger av enkle rør og kanaler for hånd og med digital støtte.
 • foreta dimensjonering av enkle VA-ledninger.
 • beregne med pumper.

Generell kompetanse Kandidaten skal

 • være klar over betydningen av rør-materialenes egenskaper sammen med anleggsutførelse i forhold til god praksis og anleggets livsløpsperspektiv.
 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, bruk av digitale verktøy , obligatoriske øvinger og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav både i gruppe og individuelt.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig vurdering bli omgjort til muntlig

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (BIBYGG)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav bachelor bygg Trondheim (BIBYGG)

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Vann og avløpsteknikk , Norsk Vann 2014 ISBN 978-82-414-0356-9 alternativt tilsvarende e-bok. Overvannsteknikk, Petersen/Thorolfsson 2007 (hefte). Temastøtteark inneholdene VA-miljøblad med videre.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
 • Bygg og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 31.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU