course-details-portlet

BYGT2205 - Vann og avløpsteknikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Hydromekanikk: Fluidstrøm og Bernoullis likning. Strømning i åpne kanaler, Mannings formel, kritisk strømning. Bruk av digitale støtteverktøy for strømningsberegning i rør og kanal.

Vannforsyningsteknikk: Vannforekomster, vannbehandling, beregning av magasinvolum og reguleringshøyder, dimensjonering av trykkledninger og valg av rørmaterialer. Kapasitetsberegning pumper og pumpeledninger.

Avløpsteknikk: Rensing av avløpsvann. Separat-fellessystem. Beregning av overvannsføring etter den rasjonelle metode. Grunnleggende løsninger for reduksjon av overvannsføring. Dimensjonering av selvfallsledninger for separatsystem, og overvannssystem og valg av rørmateriale, overløp og pumping.

Rørmaterialer og egenskaper. Innføring i VA-planlegging med enkle kart, tegninger og lengdeprofiler. .

Digitalstreng: Digitale verktøy for framstilling av VA-kart og -tegninger. Programmering og anvendelse av digitale verktøy for dimensjonering av enkle VA-anlegg.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten skal kunne

 • Gjøre rede for viktige utfordringer innen feltet vann- og miljøteknikk
 • Gjøre rede for grunnleggende vannkvalitet og sammensetninger av avløpsvann
 • Gjøre rede for vanlige metoder for vannbehandling, avløpsrensing og overvannshåndtering
 • Forklare tekniske systemer for vannforsyning, overvanns- og avløpshåndtering
 • Velge blant de vanlige rørmaterialene som anvendes i VA-systemet.

Ferdighet Kandidaten kan

 • Skissere teknisk oppbygging av vann- og miljøtekniske anlegg tilknyttet vannforsyning, overvannshåndtering og avløpsrensing samt forklare enkle sammenhenger mellom komponentene i slike systemer
 • Velge anleggsutførelse for VA-ledninger
 • Velge mellom enkle metoder for vannbehandling, avløpsrensing og overvannshåndtering
 • Utføre enkel dimensjonering av vann- og miljøteknikk anlegg ved bruk av programmering (Python) og andre digitale verktøy
 • Utføre enkle beregninger for dimensjonering av pumpesystem

Generell kompetanse Kandidaten skal

 • Forstå betydningen av miljøhensyn innen bygg-feltet og hvordan man kan arbeide med dette i retning bærekraftig og smart vanninfrastruktur.
 • Være klar over betydningen av rør-materialenes egenskaper sammen med anleggsutførelse i forhold til god praksis og anleggets livsløpsperspektiv.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting.
 • Beherske faguttrykk og kommunisere med andre fagpersoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, bruk av digitale verktøy, obligatoriske øvinger og gruppearbeid, samt problembaserte oppgaver for beregning og vurdering av løsninger i tekniske systemer i praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav både i gruppe og individuelt.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig vurdering bli omgjort til muntlig

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Studierettskrav bachelor bygg Trondheim (BIBYGG)

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Vann og avløpsteknikk , Norsk Vann 2014 ISBN 978-82-414-0356-9 alternativt tilsvarende e-bok. Overvannsteknikk, Petersen/Thorolfsson 2007 (hefte). Temastøtteark inneholdene VA-miljøblad med videre.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGG2261 7.5 HØST 2023
BYGA1200 7.5 HØST 2023
BYGG1200 7.5 HØST 2023
BYGT1200 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
 • Bygg og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 14.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 114
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU