course-details-portlet

BYGA2340 - Modellbasert vegprosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 70/100 30 minutter E
Oppgave 30/100

Faglig innhold

- Datagrunnlag; kartdata, terrengmodell, grunnforholdsdata og arealplandata - Digitale tegne- og prosjekteringsverktøy - Prosjektering av veger, gater og kryss og andre veganlegg ved bruk av digitale tegne - og prosjekteringsverktøy. - Fremstilling av terrengmodeller, vegmodeller, plantegninger og masseberegning. - Implementering av andre fagområder i modellbasert vegprosjektering. - 3D modellering og visualisering

Læringsutbytte

Kunnskap Studentene har bred kunnskap om:  - eksisterende kartgrunnlag, plandata, grunnforholdsdata og dataregistere for plan- og prosjekteringsarbeid innen veg. - gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standardere og normaler innen veg-planlegging/prosjektering. - planleggings- og prosjekteringsoppgaver innen veg på ulike forvaltningsnivå. - bruk av dataverktøy for planlegging og prosjektering av veg. Ferdigheter: Studenten skal kunne: - fremskaffe og gjøre seg nytte av grunnlagsdata i arbeidet med vegprosjektering. - anvende gjeldende lover, forskrifter, veiledere, standardere og normaler innen veg- planlegging/prosjektering. - utføre enkle analyser mot grunnlagsdata og anvende databaserte planleggingssverktøy for modellering og konstruksjon av veg. - gjennomføre detaljprosjektering av veger, kryss og andre veganlegg og kunne fremstille tegninger ved hjelp av valgte dataverktøy. - utføre mengdeberegninger av prosjekt og anlegg som anbudsgrunnlag for utførelse av prosjekt. - fremstille planer og prosjekt både i 2D og 3D. Generell kompetanse  Studentene kan: - formidle vegprosjekt til ulike målgrupper. - reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. - bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor veg og VA-fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre - vurdere etiske og miljømessige konsekvenser ved vegprosjektering av veger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øving med veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 70/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU