course-details-portlet

BYGA2331 - VA-Renseteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

 • Status av vannressurser i Norge og internasjonalt.
 • Biologiske (patogene organismer) og kjemisk forurensning.
 • Lover, forskrifter og utslippstillatelser i Norge og EU.
 • Vannkvalitet og analyseparameter.
 • Mekaniske, biologiske og kjemikaler renseprosess for vann og avløp: sedimentering, koagulering, flokkulering, filtrering (membran og biologiske), desinfisering.
 • Renseprosess valg og kombinasjoner.
 • Avløpshåndterng for spredt bebyggelse.
 • Digital simuleringsprogram for renseanlegg.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

 • Forstår nasjonale og internasjonale utfordringer innen vann og avløp.
 • Kunnskap om ulike mikrobielle og kjemiske forurensninger i for vann og avløp.
 • Kunnskap om hvordan drikkevann og avløpsvann skal behandles.
 • God kjennskap til lokale, nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og retningslinjer som angir valg av ulike vann- og avløpsrenseprosesser.
 • Forstår grunnleggende viktige prinsipper, konsept og teorier som angir designprosesser for vann- og avløpsrenseanelgg.
 • Få kunnskap om innovative vann-og avløpshåndtering systemer
 • Kunnskap om ressursene i avløpsvann/slam, og renseteknologier for å resirkulere disse ressursene til beste for samfunnet.

Læringsutbytte - Ferdigheter:

 • Kunne bruke digitale programvare og verktøy for å vurdere de helsemessige og miljømessige konsekvensene av vann- og avløpssystemer (GEMSS/HQWSS).
 • Kunne gjennomføre selvstendige felt- og laboratorieforsøk i planlegging og utforming av konvensjonelle og desentraliserte vann- og avløpsanlegg.
 • Kunne anvende sentrale teorier og prinsipper for utforming og valg av hensiktsmessig teknologi innen vann- og avløpsrensing.
 • Kunne bruke digitale programvare og verktøy for å designe, simulere og optimalisere ulike renseprosesser for vann og avløp (eks BioWin og WATPRO).
 • Kunne skrive og kommunisere tekniske rapporter godt og effektivt.

Læringsutbytte - Kompetanse:

 • Kunne velge, planlegge og utforme et hensiktsmessig vann- og avløpsrenseanlegg for en gitt lokalitet og budsjett i henhold til gitte forskrifter, retningslinjer og kostnadsrammer.
 • Kunne arbeide i tverrfaglige team innen vann- og avløpshåndtering.
 • Kunne bidra til utvikling av god praksis for vann- og avløpsrensing gjennom deltakelse i dialoger innen fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesinger og selvstendig studium. Øvingsoppgaver/prosjekter og befaring til byggeplass. Dette emnet har flere komponenter som omfatter forelesninger, individuelle øvingsoppgaver og samarbeidprosjekter i små grupper, bruk av vitenskapelige litteraturresurs, ekskursjon til vann og avløp anlegg. Laboratoriearbeid knyttet til vannkvalitet og renseprosess. Øvinger med digitale simuleringsverktøy. Deler av emnet vil bli undervist på engelsk. Obligatoriske arbeidskrav: Flere mindre gruppeoppgaver. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente innen oppsatte frister for å få tilgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske skriftlige arbeidskrav, obligatoriske laboratorieøvinger, obligatoriske innlevering av laboratorierapport. Obligatoriske innlevering av digitale prosjekter i GEMMS/HWQSS, WATPRO og BioWin. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Renseteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 27.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 11
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 05.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C218 Ankeret/Hovedbygget 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU