course-details-portlet

BYGA2227 - Planlegging og bygging av veg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Premisser for geometrisk utforming av veger - Veggeometri og linjekonstruksjon - Tverrprofilutforming og vegens sideterreng - dimensjonering av overbygning - bæreevne, forsterkning - Miljø- klimapåvirkning - Estetikk og tilpassing til terreng - Universell utforming - Vegen i samfunnet - Datagrunnlag; kartdata og arealplandata - Bruk av digitale prosjekteringsverktøy - Fremstilling av vegmodeller, plantegninger og mengdeberegning

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om: - Grunnleggende prinsipper om planlegging og prosjektering av veger. - Linjeføring, vegestetikk og god tilpasning til omgivelsene. - Grunnleggende kunnskaper om vegbyggingsmaterialer. - Belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner. - Lover, forskrifter og normaler som er gjeldende for fagområdet - om fagområdes etiske miljømessige utfordringer - Forstå byggeprosessen innen vegbygging innenfor rammen av lover og regler, og rollen til interessenter. - at vegplanlegging er med på å oppnå bærekraftig infrastruktur og bærekraftige byer og samfunn.

Ferdigheter Studentene skal kunne - Konstruere en veglinje med god tilpasning til omgivelsene. - Anvende håndbøkene til Statens vegvesen innenfor veg- og gateutforming - Implementere planlegging av veger ved hjelp av ulike tekniske verktøy. - Dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger.

Generell kompetanse Studentene skal: - Anvende kunnskaper om grunnleggende prinsipper for prosjektering av veger. - Vurdere miljøkonsekvenser av lokalisering og prosjektering av veger. - Gjennomføre fornuftige valg av materialer for de ulike lagene/-elementene i en vegkonstruksjon - Dimensjonere vegkonstruksjoner til å motstå dagens og fremtidige endringer i klima og trafikkbelastning. - Forberede detaljerte planer for veger/infrastruktur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øving med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 obligatoriske øvinger. Alle øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Opplyses om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 22.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G326 Gnisten/Fagskolen 14
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU