course-details-portlet

BYGA2227 - Planlegging og bygging av veg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Premisser for geometrisk utforming av veger

- Veggeometri og linjekonstruksjon

- Tverrprofilutforming og vegens sideterreng

- Dimensjonering av overbygning

- Bæreevne, forsterkning

- Miljø- klimapåvirkning

- Estetikk og tilpassing til terreng

- Universell utforming

- Vegen i samfunnet

- Datagrunnlag; kartdata og arealplandata

- Bruk av digitale prosjekteringsverktøy

- Fremstilling av vegmodeller, plantegninger og mengdeberegning

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om:

- Grunnleggende prinsipper om planlegging og prosjektering av veger.

- Linjeføring, vegestetikk og god tilpasning til omgivelsene.

- Grunnleggende kunnskaper om vegbyggingsmaterialer.

- Belastninger på og dimensjoneringsmetoder for vegkonstruksjoner.

- Lover, forskrifter og normaler som er gjeldende for fagområdet.

- Fagområdes etiske miljømessige utfordringer.

- Forstå byggeprosessen innen vegbygging innenfor rammen av lover og regler, og rollen til interessenter.

- At vegplanlegging er med på å oppnå bærekraftig infrastruktur og bærekraftige byer og samfunn.

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

- Konstruere en veglinje med god tilpasning til omgivelsene.

- Anvende håndbøkene til Statens vegvesen innenfor veg- og gateutforming.

- Implementere planlegging av veger ved hjelp av ulike tekniske verktøy.

- Dimensjonere vegkonstruksjoner mot trafikk- og klimapåkjenninger.

Generell kompetanse

Studentene skal:

- Anvende kunnskaper om grunnleggende prinsipper for prosjektering av veger.

- Vurdere miljøkonsekvenser av lokalisering og prosjektering av veger.

- Gjennomføre fornuftige valg av materialer for de ulike lagene/-elementene i en vegkonstruksjon.

- Dimensjonere vegkonstruksjoner til å motstå dagens og fremtidige endringer i klima og trafikkbelastning.

- Forberede detaljerte planer for veger/ infrastruktur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øving med veiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

4 obligatoriske øvinger. Alle øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Kontinuasjonseksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Opplyses om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU