course-details-portlet

BYGA2224 - Arealplanlegging og digital modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

I dette emnet vil du lære om det norske plansystemet. Du vil få innblikk i plandelen av plan- og bygningsloven, lære om overordnede føringer/rammer som Statlige forventninger til kommunal og regional planlegging, statlige planretningslinjer og diverse forskrifter. Du vil videre få et innblikk i planlegging på regionalt nivå gjennom mål, strategier og regionale planer. Du vil lære om fylkeskommunens og Statsforvalterens ansvar og myndighet i plansaker. Fokus i undervisningen vil være planlegging på kommunalt nivå med kommuneplaner og reguleringsplaner.

Du vil lære om datagrunnlag for digitale planer, hvordan gjennomføre digital arealplanlegging og fremstilling av digitale plandata.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene har bred kunnskap om: 

- Sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger innen planfaget - De administrative og politiske forvaltnings- og beslutningsnivå i Norge - kommunens ansvar i planhierarkiet - Grunnleggende teorier og metoder og begreper innen planfaget - Lover, standarder og veiledere som er gjeldende for fagområdet - Regelverk, standarder og veiledere for utarbeidelse av digitale arealplaner

Ferdigheter: Studentene skal kunne 

- Anvende faglig kunnskap innenfor praktiske og teoretiske problemstillinger - Utføre enkle planleggingsoppgaver etter plan- og bygningsloven - utarbeide og framstille en arealplan på digital form i henhold til gjeldende regelverk - Presentere digitale plandata ved hjelp av digitalt verktøy

Generell kompetanse: Studentene kan: 

- Bruke faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk for planlegging. - Søke, behandle og vurdere informasjon kritisk - Beherske fagområdets normer for dokumentasjon

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er bygget opp rundt en konkret case som vi jobber med gjennom hele semesteret. Vi vil utarbeide en detaljreguleringsplan med plankart, bestemmelser og planomtale - og der igjennom lære om hele planprosessen fra planinitiativ, vurdering av krav til konsekvensutredning, varsel om oppstart, utarbeidelse av plandokumenter, offentlig ettersyn og politisk behandling.

Du vil lære å utarbeide et plankart med arealformål. Fokus i studiet er selve planprosessen; hvem gjør hva når og hvorfor.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. Det eksamineres i mappens innhold og obligatorisk pensum.

Ny og utsatt muntlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • By- og regionplanlegging
  • Kartfag
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU