course-details-portlet

BYGA2224 - Arealplanlegging og digital modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

- planlegging som formings-og styringsredskap - forvaltningsnivåene - kommunale beslutningsprosesse - kommunal areal-og ressursforvaltning - konsekvensvurdering - univerell utforming - estetikk i plan- og byggesaker - datagrunnlag for digitale planer - digitale landskapsanalyser - digital terrengmodellering - digital areal- og vegplanlegging - fremstilling av plandata i 2D og 3D

Læringsutbytte

Kunnskap  Studentene har bred kunnskap om:  - Sentrale og aktuelle temaer og problemstillinger innen planfaget - Grunnlaget for utvikling av byer og tettsteder i Norge - De administrative og politiske forvaltnings- og beslutningsnivå i Norge - Primærkommunens ansvar i planhierarkiet - Grunnleggende teorier og metoder og begreper innen planfaget - Lover, standarder og veiledere som er gjeldende for fagområdet - Om fagområdes etiske miljømessige utfordringer - Regelverk, standarder og veiledere for utarbeidelse av digitale arealplaner Ferdigheter  Studentene skal kunne  - Anvende faglig kunnskap innenfor praktiske og teoretiske problemstillinger - Utføre registrerings- og analysearbeid i forbindelse med planleggings- og utredningsoppgaver. - Utføre enkle planleggingsoppgaver etter plan- og bygningsloven - Etablere en digital terrengmodell og anvende terrengmodellen i arealplanarbeidet - utarbeide og framstille en arealplan på digital formi henhold til gjeldende regelverk - Presentere digitaleplandata ved hjelp av digitalt verktøy både i 2D og 3D Generell kompetanse  Studentene kan:  - forstå oppbyggingen av og bruk av digitale terregmodeller og digitale GIS verktøy i fysisk planlegging og visualisering - Bruke faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk for planlegging. - Søke, behandle og vurdere informasjon kritisk - Beherske fagområdets normer for dokumentasjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og litteraturstudier som grunnalg for individuelle oppgaver og gruppearbeid. Befaringer, deltakelse i politiske møter, rollespill kombinert med praktiske oppgaver Individuelle øvelser og en større selvstendig oppgave i valgt programvare. Obligatoriske aktiviteter Digital arbeidsmappe (portefølje)som skal inneholde obligatoriske arbeidskrav fre hele semesteret. Oppgaver blir kunngjort gjennom e-læringsverktøy. Oppgavene vil være knyttet til fagets temaer og kan være individuelle opgaver eller gruppearbeider. - Inntil 5 teoretiske og praktiske oppgaver (individuelle eller i gruppe) - Skisseprosjekt av mindre planområde utformet som gruppearebeid - Individuell reguleringsplanoppgave i digitalt verktøy

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. Det eksamineres i mappens innhold og obligatorisk pensum.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Vil bli informert om ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • By- og regionplanlegging
  • Kartfag
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU