course-details-portlet

BYGA2201 - Geomatikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Geomatikk: Geodetisk grunnlag for oppmåling og kartlegging. Instrumentlære: Nivellerkikkert, teodolitt, totalstasjon, LIDAR og GNSS. Mållære: Vinkelmåling, høydemåling og avstandsmåling, knyttet til beregninger for enkeltpunkt, høydemåling, detaljmåling, stikking, satellittgeodesi (GNSS) og LIDAR. Orientering om norske kartverk og oppmåling i offentlig regi og etiske valg man må gjøre i en planleggingsprosess. Geografiske informasjonssystem (GIS). Innsamling og presentasjon av stedfestet informasjon. Håndtering av geografisk informasjon i digitale terrengmodeller.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Kandidaten har bred kunnskap om instrumenter og målemetoder hvor landmålingsutstyr anvendes. Kandidaten kjenner til de mest vanligste manuelle og databaserte beregnings- og terrengmetoder som anvendes. Kandidaten skal kjenne til ulike standarder for geografisk informasjon, og hvordan slike data kan overføres mellom ulike datasystemer. Kandidaten skal kjenne til metoder for kvalitetsvurdering av utførte målinger. Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan geografisk informasjon kan samles inn og håndteres i terrengmodeller.

FERDIGHETER

Kandidaten skal kunne utføre ingeniørfaglige måleoppgaver ved bruk av landmålingsutstyr og kunne bearbeide dette ved bruk av EDB-verktøy. Kandidaten skal kunne anvende EDB-verktøy til framstilling av kart og digitale terrengmodeller. Kandidaten skal gjennom praktiske oppgaver kunne utvekslegeografisk informasjon mellom ulike datasystem.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten har tilegnet seg ferdigheter i bruk av faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, oppmåling, bygging, forvaltning.

Læringsformer og aktiviteter

Fellesforelesinger. Storgruppeinndelt undervisning i EDB-verktøy. Øvinger både i gruppe og individuell. Praktiske øvelser på flaterom og i felt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav både i gruppe og individuelt.

Vurdering ved ny- og utsatt eksamen kan bli muntlig.

Ny- og utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg - Ingeniørfag (BIBYGG)

Kursmateriell

Skogseth og Nordberg: "Grunnleggende landmåling". Gyldendal, 3 utg. 2014. Øvrig litteratur gis under studiet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT2201 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU