BT8101 - Mikrobiell økologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gis normalt sett annet hvert år, neste gang høsten 2018. Emnets mål er å gi basiskunnskap i analyse av mikrobielle økosystemer, både naturlige økosystemer og styrte økosystemer av typen intensivanlegg for behandling av vann og avfall. I tillegg til en generell del (mikrobielle økologiske interaksjoner) og en deskriptiv del (sentrale typer økosystemer) vil kurset derfor også dekke sentral metodikk og datamodellering. Emnet består av følgende 5 jevnstore deler:

1. Generell basis: Prinsippene for mikrobiell adferd i økosystemer. Mikrobielle interaksjoner med vekt på ressurskonkurranse og predasjon. Mikrobielle populasjoner, samfunn og økosystemer.

2. Metodikk: Kvantitativ økologi. Molekylære metodikker (PCR, FISH; DGGE m.m.).

3. Naturlige økosystemer: Mikrober i naturlige habitat; luft, vann, jord. Eutrofiering og marine næringsnett.

4.Unaturlige økosystemer: Aktuelle systemer og biologisk vannrensing. Anaerob fermentering og xenobiotika.

5.Modellering: Matematisk basis og modelltyper. Eksempler og modelleringsverktøy (Matlab, ASM Nos. 1-3, Aquasim m.m.).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha forståelse av interaksjoner som bestemmer utviklingen av mikrobesamfunn og ha basiskunnskap i analyse av mikrobielle økosystemer; både naturlige økosystemer og menneskeskapte/styrte økosystemer som intensivanlegg for behandling av vann og avfall.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformene omfatter både forelesninger/seminarer og øvinger av typen presentasjoner, labdemo/lab og dataøvinger. Del 4 vil inneholde laboratorie-demonstrasjoner. Del 5 vil inneholde egne øvinger med trening i bruk av verktøy; Matlab, Aquasim el. lign. Ved eksamen med mange studenter kan muntlig eksamen bli endret til skriftlig eksamen. Emnet undervises på engelsk ved behov. Ved for få oppmeldte studenter kan emnet bli avlyst.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIK4082 9.0

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.