BSOL4610 - Strategi og endring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

- Hva er strategi, strategiprosesser og poenget med strategi?
- Det teoretiske grunnlag.
- Strategisk analyse av eksterne og interne faktorer.
- Utvikling av strategisk retning som grunnlag for endring.
- Organisering, iverksettelse, evaluering og kontroll.
- Strategi i en globalisert verden.
- Teknologi som strategisk driver.
- Det ufullkomne: Strategi i praksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kunnskap om formålet med og innholdet i strategi og strategiprosesser.
Kunnskap om grunnleggende teorier om strategi, og kunnskap om typiske strategiske utfordringer i praksis.
Kunnskap om strategiske prosesser som grunnlag for ønsket endring i en organisasjon.

Ferdigheter:
Kunne forklare sammenhenger mellom ulike deler i strategiprosessen.
Kunne identifisere strategiske utfordringer i praksis.
Kunne utvikle, implementere og lede en strategisk endringsprosess.

Generell kompetanse:
Grunnleggende innsikt i strategi og strategiske endringsprosesser.
Forståelse av strategiprosesser som styringsverktøy.
Ha en analytisk og reflektert tilnærming til strategisk ledelse i en virksomhet

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesning
- Casediskusjoner
- Obligatorisk innlevering etter nærmere orientering

Mer om vurdering

I henhold til gjeldende reglement ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ledelse av teknologi (ØAMLT)

Forkunnskapskrav

Emnet er kun tilgjengelig for studenter som har studierett på studieprogrammet Master i ledelse av teknologi ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Roos, Göran, von Krogh, Georg og Roos, Johan (2013) Strategi - en innføring. 6 utg. Bergen, Fagbokforlaget. Artikler. Stoff delt ut i forelesninger/lagt ut på It¿s learning, herunder forelesningsmateriell.

Med forbehold om endringer. Endelig pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TSOL431 7.5 01.08.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 02.12.2017 09:00 E5 , R D1-185 Datasal
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.