BMPA4015 - Organisasjon og ledelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet skal bidra til å utvikle en helhetlig forståelse for de organisasjonsmessige og ledelsesmessige problemstillinger knyttet til styring i og av offentlige virksomheter. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tilegne seg innsikt i alle relevante aspekter av faget organisasjon og ledelse.
•Organisasjonsforståelser og styringsperspektiver
•Krav til reformer, fornying og innovasjon i offentlig sektor
•Institusjoner som redskap for atferdsstyring
•Intra- og inter-organisatorisk relasjoner sett i et styringsperspektiv, samt tverrsektoriell utvikling
•Ulike tilnærminger til analyse av organisasjonsmessige og styringsmessige forhold

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten:
• har kunnskap om sentrale organisasjonsmessige og ledelsesmessige perspektiver på styring
• skal kunne redegjøre for sentrale forhold ved offentlig styring ut i fra de ulike organisasjonsmessige og ledelsesmessige teoriene/perspektivene
• har kunnskap om kunnskapsledelse og innovasjonsarbeid
• har grunnleggende kunnskap om tenkningen som ligger til grunn for de ulike teoriene/perspektivene

Ferdigheter
Studenten:
• kan bruke kunnskapen innenfor organisasjons- og ledelsesteori til drøfte sentrale spørsmål innen offentlig styring, både skriftlig og muntlig
• kan reflektere over og anvende fagets sentrale teorier og perspektiver


Generell kompetanse
Studenten:
• kan oppdatere sine kunnskaper innen emnet gjennom aktivt å søke kilder for dette
• kan arbeide selvstendig med definerte oppgaver som innsamling av fagstoff, bearbeiding av dette og utarbeidelse av en skriftlig eller muntlig framstilling
• kan søke opp, kritisk vurdere og bruke informasjon fra ulike kilder og faglitteratur til å belyse et saksforhold og drøfte aktuelle problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil være problemorientert og det vil legges stor vekt på å trekke inn konkrete eksempler. I tillegg til forelesninger vil det benyttes casediskusjoner og gruppearbeid. Studentene skal som del av undervisningen skrive små prosjektoppgaver og beskrive problemstillinger fra egen organisasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fagnotat

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV: For å få gå opp til eksamen, må studenten ha fått godkjent et fagnotat (ca. 10 sider) skrevet individuelt eller i gruppe på to personer.

VURDERINGER: Prosjektoppgave. Paper som skal være en selvstendig behandling av et tema som tas opp i undervisning, og bør ha et omfang på 15–20 sider.

NY/UTSATT EKSAMEN: I henhold til gjeldende lover, forskrifter og reglement. Utsatt eksamen kan ha en annen vurderingsordning enn ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BMPA4012 10.0 01.01.2018
MPA12 15.0 01.01.2018

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.