course-details-portlet

BMA1020 - Matematikk for Programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Sannsynlighetsregning

Diskret sannsynlighet. Forventing og varians. Simuleringer.

Logikk

Bitvis logikk, negative tall og flyttall på binær form

Lineær algebra

Matrisealgebra, programmering med matriser, lineære likningssystemer, minste kvadraters metode,

Geometri

Trigonometri og vektorer. Transformasjoner i 2 og 3 dimensjoner. Rotasjoner, eulervinkler og kvaternioner.

Prosedurale metoder.

Perlinstøy og midtpunktsforskyving. Interpolering

Mekanikk

Derivasjon og integrasjon. Newtons lover. Elastiske kollisjoner. Partikkelsystemer.

Introduksjon til funksjonell programmering i Python.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • andvendelser av matematikk i programmering
 • elementær mekanikk for spill/applikasjonser
 • rollen til matematikk i programvareutvikling

Ferdigheter i:

 • å overføre matematiske beskrivelser til programkode
 • å bruke et relevant matematisk symbol- og formelapparat
 • å anvende matematiske biblioteker
 • generell logisk og matematisk resonnering

Generell kompetanse i:

 • problemløsning og beskrivelser av løsninger
 • i programmering
 • skriftlig kommunikasjon på engelsk

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger og øvinger.
 • Obligatoriske arbeider:

Mer om vurdering

Mappen består av:

- Ti ukentlige hjemmeoppgaver for å øve på gjennomgått pensum.

- En oppsummerende oppgave på slutten av semesteret, for å ta høyde for studentens utvikling. Den oppsummerende oppgaven kan inneholde en muntlig presentasjon.

- To utfordrende programmeringsoppgaver, som krever selvstendighet, kreativitet og problemløsning.

Vektingen er 60% for ukentlige oppgaver, 20% for programmeringsoppgavene og 20% på den oppsummerende oppgaven. Hver oppgave blir gitt en poengskår, og den totale summen er grunnlaget for endelig karakter. Studentene vil få kontinuerlig tilbakemelding på poengskåren.

De ukentlige oppgavene blir delvis automatisk rettet, slik at studentene får tilbakemelding mens de arbeider.

De ukentlige oppgavene har en programmerings komponent, som rettes manuelt. Studentene får tilbakemelding på alle programmeringsoppgaver individuelt, og oppgaver som ikke godkjennes kan levers på nytt uten at dette gir trekk.

Studentene har mulighet til å stille spørsmål til foreleser og øvingslærere i ukentlige øvingstimer, og oppgavene vil bli diskutert i plenumsmøter og forelesninger.

Vi oppfordrer til diskusjon blant studentene, men arbeidet gjøres individuelt.

Fristene er hovedsakelig ukentlig, men vil bli justert for å oppnå jevn arbeidsbelastning og unngå kollisjon med andre emner.

Kursmateriell

Egne notater og ulike notater/bøker som kan fritt lastes ned fra nettet. Internettressurser.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU