course-details-portlet

BM6601 - Pumpe- og ledningsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset vil omfatte:

  • Prinsipper for strømningsteknisk utforming av vannledningsnett og avløpsnett
  • Trykkstøt i ledninger
  • Grunnleggende forståelse av pumpeanlegg
  • Fjernovervåkning av pumpeanlegg og bruk av pumpeinformasjon til overvåkning av ledningsnett.
  • Metoder for tilstandskontroll for vann- og avløpsledninger.
  • Smarte vannsystemer

Målgruppe: Ingeniører i offentlig og privat virksomhet som daglig arbeider med vann og avløpssystemer

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kursdeltakerne skal kjenne til strømningsteknisk virkemåte for pumpeløsninger for vann og avløpsanlegg og driftsutfordringer som trykkstøt og kavitasjon. Videre skal de kjenne til hvilke muligheter pumpestasjoner representerer som informasjonssentral ved overordnet vurdering av vann- og avløpssystemers funksjonsoppnåelse (inn- og utlekking mv)

Ferdigheter:

Kursdeltakerne skal kunne vurdere og dimensjonere ulike alternative pumpeløsninger for en praktisk situasjon og beskrive nødvendig instrumentering for å ivareta kontroll av pumpestasjonens og VA-systemets funksjon.

Generell kompetanse:

Kursdeltakerne skal kunne vurdere bruk av ulike pumpesystemer i et vann og avløpssystem og kjenne til muligheter og begrensninger i forhold til drift og instrumentering, samt overvåkning av stasjonen og bruk av stasjonsdata for overvåkning av vann- og avløpssystemet.

Læringsformer og aktiviteter

Tre fysiske samlinger/En digital samling.

Det meste av undervisningen vil foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsrapport

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen

Eksamenskrav: Godkjent øvingsrapport.

Karakterskala for avsluttende eksamen: A-F.

Ved gjentak av eksamen tas det ny hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)

Forkunnskapskrav

Bachelor/ingeniørhøgskole eller tilsvarende praksis.

Kursmateriell

Mer info om litteratur på samlingen. Forelesningsnotater og presentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
VM6002 1.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU