course-details-portlet

BM6100 - Praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Dette er et spesialtilpasset emne som vil gi en grunnleggende innføring i praktisk ledelse og gjennomføring av prosjekter innen akvakultur. Målgruppen er prosjektledere, prosjektmedarbeidere og prosjekteiere innen akvakulturbransjen.

Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Temaer: - Prosjektet som arbeidsform - Organisering og strukturering av prosjekter - Anskaffelser og kontrakter - Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger med forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid. Prosjektoppgave.

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer. Forventet arbeidsbelastning ligger rundt 200-220 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Oppmøte på undervisning

Mer om vurdering

Deltakerne skal jobbe med obligatoriske øvinger mellom samlingene. Eksamen er en prosjektoppgave som kan skrives alene eller som et samarbeid mellom to deltakere.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad eller høyere, eller minst tre års praktisk erfaring med prosjektledelse.

Kursmateriell

Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, "Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst", 2 utgave, 2020

Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, "Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse" (2021) Fagbokforlaget

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PK6203 7.5 HØST 2022
PK6200 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Prosjekt- og kvalitetsledelse
  • Prosjektadministrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Prosjektoppgave 100/100

Utlevering
02.01.2023

Innlevering
04.01.2023


10:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU