course-details-portlet

BIM2002 - BIM Modelleringscase

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Reelt case eller annen avtalt utviklingsoppgave i grupper eller enkeltvis. Studenten skal selv være med å bestemme retningen og temaet for casen.
Casen eller oppgaven skal ha en problemstilling som studenten(e) skal besvare.

Innholdet kan f.eks. inkludere:
- Utvikling eller uttesting av en problemstilling (teoretisk, teoretisk/ praktisk).
- Å lage og etablere en intelligent modell av et eksisterende eller umodellert bygg eller anlegg med tanke på hele byggets eller anleggets levetid (planlegging, prosjektering, utføring, forvaltning, drift og vedlikehold)
- Teoretiske oppgaver som f.eks. etablering av BIM-strategier i egen organisasjon, utvikling av egne BIM-manualer

Temaet kan gjerne knyttes til egen arbeidssituasjon eller arbeidsplass. Emnevalg skal godkjennes av emneansvarlig.

Merknad: Valg av tema for oppgaven forberedes i semestret før det skal gjennomføres med veiledning fra emneansvarlig.

Læringsutbytte

Emnet avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studiets faglige innhold. Studenten skal etter gjennomført evne kunne vise følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
- Forståelse for metodisk prosjektarbeid og rapportskriving
- God teoretisk og praktisk BIM-forståelse
Ferdigheter:
- Evne til selvstendig å planlegge og utføre BIM-prosjekter
- Anvende teoretisk BIM-fagstoff i kombinasjon med praktisk bruk av programvare
Generell kompetanse:
- God evne til å kunne anvende fagkunnskap og ferdigheter på selvstendig vis gjennom å vise samarbeidsevne, evne til refleksjon og kritisk tenkning
- Forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til vitenskapelig vurdering.
- Gjennom veiledning skal studenten vise evne til å utarbeide en BIM-problemstilling og gjennomføre en praktisk prosjektløsning. Etter gjennomført oppgave skal studenten ha kompetanse til å gjennomføre et mindre, selvstendig BIM-prosjekt eller som deltager i større BIM-prosjekter sammen med andre fagpersoner.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert prosjektarbeid med samling og veiledning. Oppgaven kan utføres enten som gruppearbeid eller individuelt.
Obligatoriske arbeidskrav:
- Lage forprosjekt til modelleringscase (se supplerende opplysninger nedenfor) som leveres og godkjennes av emneansvarlig.
- Avsluttende framføring med presentasjon av utført oppgave.

Mer om vurdering

Kontinuasjon skjer etter avtale med emnelærer og oppdragsgiver
Vurderingsformer:
Innlevert rapport med modeller, samt obligatorisk muntlig fremføring i plenum på sluttsamling. Det gis en helhetlig karakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM (ÅRBIM)
Bærekraftige byggeprosesser (BBYGL)

Forkunnskapskrav

BIM1001 Grunnleggende BIM-modellering og BIM1012 Digital BIM-modellering

Kursmateriell

- Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
- Diverse utdelte notater
- Litteratur fra tidligere emner i studiet
- Diverse BIM-Standarder

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygningsteknikk
  • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 17.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU