course-details-portlet

BIM1023 - Praktisk BIM-modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebesvarelse 1a) - 1d) 75/100
Individuell oppgave 25/100

Faglig innhold

Klimaforliket vil påvirke byggene på to måter. Byggene skal leve lengre og skal bli smarte. Bruk av byggene med digital informasjonsforvaltning og tilhørende digitale dokumentasjonskrav til produkter og systemer vil derfor få økt fokus. ISO 19650, del 3 (den operative bruksfasen) støtter dette fokuset. Samtidig fokuseres det på medførende krav til innføring av nye IT-teknologier.

- Aktuelle lover, standarder og veiledninger

- Digital informasjonsforvaltning i henhold til ISO 19650 standarden og veiledninger; Informasjonsbehov, krav, organisering og forvaltning, leveranser, utløsende hendelser

- Kravspesifikasjon med livsløpsfokus, utvikling av bestillerkompetanse, og med fokus på OIR, for å utvikle digitale strategiske krav for eiere og brukere av byggverk

- BIM modenhet, industriell utvikling og detaljering knyttet til informasjonsbehov

- Digital bygningsinformasjon i livsløpet, informasjonsflyt

- Tverrfaglig (gruppearbeid med ulike roller) utarbeidelse av informasjonsbehov og informasjonskrav, tilhørende modellering og rapportskriving knyttet til valgt case i bygg og/ eller anlegg

- Samhandling og deling av digital bygningsinformasjon ved bruk av felles datamiljø (CDE)

- Modellering av bygg og/eller anlegg (infrastruktur)

- Kollisjonskontroll om nødvendig

- Erfaringsoppsummering og refleksjoner over egen læring.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

- Helhetlige, praktiske BIM-kunnskaper og ferdigheter som er relevante for utvalgte roller i bygg- og anleggsnæringen

- Kunnskap og ferdigheter for å utføre mer krevende bygningsinformasjons-relaterte oppgaver og ivareta lederfunksjoner knyttet til informasjonsforvaltning og prinsipper hos byggherrer/ eiere, konsulenter, arkitekter, entreprenører og i offentlige etater.

- Kunnskap om kravspesifikasjon/ bestillerkunnskap

- Erfaring og kunnskap om digital samhandling mellom ulike fag/ roller rammer i et prosjekt.

- Erfaring med utarbeidelse av tverrfaglig dokumentasjon (rapport) i et avgrenset BIM-prosjekt.

- Evne til å overføre erfaringer knyttet til bygningsinformasjonsmodelling til andre relevante prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

- Gruppearbeid

- Nettbasert læring med samling(er), prosjektarbeid, samt veiledning til prosjektoppgaver. Gruppearbeid og individuelle deloppgaver.

- Emnet har to fysiske møter, hver a 2 dager. Det er obligatorisk å delta på disse samlingene. Fravær krever legeærklæring eller annen grunn godkjent av emneansvarlig lærer.

Mer om vurdering

Kontinuasjon etter avtale med emnelærer Vurderingsformer: 5 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter til slutt. De 4 første oppgavene løses i en større gruppe og evalueres samlet, mens første og siste oppgave er individuell.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM (ÅRBIM)

Forkunnskapskrav

BIM1001 og BIM1012

Kursmateriell

- Borrmann; Konig; Koch; Beetz (2018): Building Information Modeling: Technology Foundations and Industry Practice, ISBN 978-3-319-92862-3.

- Sacks, Eastman, Lee and Teicholz (2018): BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers, 3rd Edition

- Eksisterende BIM-manualer og BIM-håndbøker

- Aktuelle lover og standarder

- Diverse utdelte notater og web-lenker

- Bruk av relevante dataprogrammer knyttet til rom- og utstyrsplanlegging, modellering, kollisjons- og regelsjekking etter behov.

- Programvarehåndbøker (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Bygge- og anleggsteknologi
  • Bygningsteknologi
  • IKT
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppebesvarelse 1a) - 1d) 75/100

Utlevering
14.11.2022

Innlevering
28.11.2022


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Individuell oppgave 25/100

Utlevering
29.11.2022

Innlevering
05.12.2022


08:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU