course-details-portlet

BIM1023 - Praktisk BIM-modellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppebesvarelse 1a) - 1d) 75/100
Individuell oppgave 25/100

Faglig innhold

Kravene til bærekraft vil påvirke byggene på flere måter. Byggverkene skal blant annet leve lengre og skal bli smarte. Bruk av byggene med digital informasjonsforvaltning og tilstrekkelig dokumentasjonskrav til produkter og systemer vil derfor få stort fokus. ISO 19650, Del 3 (den operative bruksfasen) støtter også dette. Samtidig fokuseres det på medførende krav til innføring av nye IKT-teknologier som semantisk teknologi og anvendelse av ontologier.

Temaer:

- Tverrfaglig gruppearbeid med ulike roller med utarbeidelse av informasjonsbehov og informasjonskrav, ontologiutvikling, samt tilhørende modellering og rapportskriving knyttet til valgt case i bygg og/ eller anlegg (tverrfaglig samhandling)

- Aktuelle lover, standarder og veiledninger

- Digital informasjonsforvaltning i henhold til ISO 19650 standarden og veiledninger; Informasjonsbehov, krav, organisering og forvaltning, leveranser og utløsende hendelser

- Industriell utvikling og detaljering knyttet til informasjonsbehov for ulike sluttbrukere (LOIN)

- Kravspesifikasjon med livsløpsfokus, utvikling av bestillerkompetanse, og med utgangspunkt i organisasjonens informasjonskrav (OIR) og asset informasjonskrav (AIR), for å utvikle digitale strategiske krav for eiere og brukere av byggverk

- Digital bygningsinformasjon i livsløpet, arbeidsflyt/ informasjonsflyt

- Samhandling og deling av digital bygningsinformasjon ved bruk av felles datamiljø (CDE)

- Modellering/ontologioppbygging knyttet til problemstillinger i bygg og/eller anlegg (infrastruktur)

- Erfaringsoppsummering og refleksjoner over egen læring

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha:

- Kunnskap og ferdigheter for å utføre mer krevende bygningsinformasjons-relaterte oppgaver og ivareta lederfunksjoner knyttet til informasjonsforvaltning og prinsipper hos byggherrer/ eiere, konsulenter, arkitekter, entreprenører og i offentlige etater.

- Kunnskap om kravspesifikasjon/ bestilling

- Erfaring og kunnskap om digital samhandling mellom ulike fag/ roller rammer i et prosjekt.

- Erfaring med utarbeidelse av tverrfaglig dokumentasjon (rapport) i et avgrenset prosjekt.

- Evne til å vurdering av overføring av erfaringer knyttet til bygningsinformasjonsmodellering til andre relevante tematikker eller sammenhenger (standardisering av prosesser).

Læringsformer og aktiviteter

- Prosjektarbeid med kombinasjon av gruppearbeid og individuelt arbeid.

- Nettbasert læring med samling(er), forelesninger, videoer, litteraturstudier, prosjektarbeid, samt løpende veiledning til prosjektoppgaver.

- Emnet har to fysiske møter, hver a 2 dager. Det er obligatorisk å delta på disse samlingene. Fravær krever legeærklæring eller annen grunn godkjent av emneansvarlig lærer.

Mer om vurdering

Kontinuasjon etter avtale med emnelærer .

Vurderingsformer: 2 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter til slutt. Den første oppgaven løses i en større gruppe og evalueres samlet, mens den siste oppgaven er individuell.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygningsinformasjonsmodellering - BIM (ÅRBIM)

Forkunnskapskrav

BIM1001 og BIM1012

Kursmateriell

- Borrmann; Konig; Koch; Beetz (2018): Building Information Modeling: Technology Foundations and Industry Practice, ISBN 978-3-319-92862-3.

- Sacks, Eastman, Lee and Teicholz (2018): BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers, 3rd Edition

- Pieter Pauwels, Kris McGlin (2022): Buildings and Semantics. Data Models and Web Technologies for the Built Environment, 1st Edition

- Aktuelle lover og standarder

- ISO 19650 Del 1 of 3

- Diverse artikler, notater og web-lenker

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Bygge- og anleggsteknologi
  • Bygningsteknologi
  • IKT
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Gruppebesvarelse 1a) - 1d) 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Individuell oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU