course-details-portlet

BI8061 - Biologisk oseanografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 20/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D
Muntlig presentasjon 20/100 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene for biologisk oseanografi. Emner som dekkes inkluderer: Marint liv i havet, biokjemiske tilpasninger til miljøvariabler, livshistoriske egenskaper, reproduksjon, hydrografi, havgeografi, vannmasser, sjøvannskarakteristikker, strømsystemer, termohalin sirkulasjon, havtransportbelte, dyp- og bunnvanndannelse, Ekman transport, marin optikk, primær og sekundær produksjon, tilgjengelighet og begrensning av næringsstoffer, sykling av næringsstoffer, global karbonfluks, mikrobiell sløyfe, biologisk karbonpumpe, bolig, marginale hav, havdivisjoner, havbunnen og kontinentale marginer, påvirkning av klimaendringer, overgjødsling, utnyttelse av havet, trofiske interaksjoner, planktonsamfunn, bentiske økosystemer, sedimentegenskaper, dyphavshabitater, prøvetakingsteknikker, benthopelagisk kobling, nekton.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studentene skal kunne gi hoveddefinisjoner og forklare sentrale begreper innen biologisk oseanografi med egne ord.
 • Studentene skal få kunnskap om viktige havmiljøer og økosystemer og skal trene på å beskrive havens nøkkelrolle i jordens miljø.
 • Studentene skal være klar over virkningen av biotiske og abiotiske faktorer på marine organismer og kunne beskrive potensielle trusler om klimaendringer, forurensning og høstingsaktiviteter for det marine miljøet.

Ferdigheter:

 • Studentene skal få kompetanse i å beskrive koblingen mellom hav og atmosfære og hvordan havets kjemiske og fysiske egenskaper kan påvirke livet i havet.
 • Studentene skal forklare og diskutere hvordan abiotiske forhold påvirker forholdet mellom marine organismer og deres miljø og hvordan marine samfunn reagerer på endringer i biotiske og abiotiske forhold.

Generell kompetanse (holdninger):

 • Studentene skal utvikle vitenskapelige, analytiske ferdigheter og praksis for å bidra aktivt i vitenskapelige diskusjoner.
 • Studentene skal utvikle distinkte, objektive evalueringskriterier. Ved å bruke disse kriteriene på egne skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner, vil studentene forbedre sine skrive- og presentasjonsevner.
 • Studentene bør oppmuntres til å kommunisere med fagfeller fra tilgrensende fagdisipliner og bli trygge på å reflektere vitenskapelig innhold og utvikle kritiske synspunkter.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir gitt på engelsk, inkludert undervisningsmateriale/presentasjoner. Klassene er multinasjonale og inkluderer studenter utenfor Ocean Resources. I tillegg til tradisjonelle forelesninger er det vekt på aktiv læring i et seminarformat. Studentene er delt inn i grupper på 4-6 studenter for å jobbe i team om spesifikke temaer (inne i læreplanen).

Gruppearbeid skal oppsummeres som (1) gruppens semesteroppgave og (2) presentert som en muntlig presentasjon av gruppen (maks. 20 minutter).

Gruppens semesteroppgave utgjør 20% og gruppepresentasjoner 20% av gruppearbeid. Forelesninger og seminarer er integrert for hvert tema.

Deltakelse i alle aktiviteter er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent seminardeltakelse/prosjektarbeid

Mer om vurdering

Eksamensregistrering krever at klasseregistrering godkjennes i samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Ny eksamen kan tas i semesteret utenom undervisning.

Levering av gruppearbeid er obligatorisk og må være godkjent før eksamen (gruppepresentasjon, gruppens semseteroppgave)

Eksamensform kan endres fra skriftlig til muntlig i semester hvor det ikke er undervisning.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI3061 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin teknologi
 • Akvakultur
 • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig presentasjon 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig presentasjon 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU