course-details-portlet

BI3083 - Evolusjonær og økologisk genetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter flere aspekter knytta til evolusjonær og økologiske genetikk og fokuserer på casestudier og dataanalyser. Emnet legger vekt på koblinga mellom molekylære og fenotypiske analyser i studier av evolusjonære prosesser i naturlige populasjoner. Det fokuseres også på å koble evolusjonære og økologiske prosesser.

Molekylær evolusjon:

 • Populasjonsgenetikk
 • Landskapsgenetikk

Fenotypisk evolusjon:

 • Prinsipper for naturlig seleksjon og adaptiv evolusjon
 • Kvantitativ genetikk
 • Evolusjonær økologi

Kobling av molekylær og fenotypisk evolusjon: casestudier

 • Adaptasjon på genomnivå, genkartlegging, og populasjonsgenomikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal kunne forklare:

 • Underliggende genetiske mekanismer for evolusjonære prosesser
 • Generelle prinsipper i populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk -
 • Grunnleggende teorier for fenotypisk seleksjon og adaptiv evolusjon
 • Hvordan økologiske og evolusjonære prosesser gjensidig påvirker hverandre og populasjonsoverlevelse på kort og lang sikt.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Bruke genetiske data til å estimere populasjonsgenetiske parametere og bestemme slektskap og individuell fitness
 • Estimere styrken og retningen på fenotypisk seleksjon og predikere evolusjonshastighet
 • Lese kritisk, tolke og vurdere resultater fra studer i skjæringspunktet mellom evolusjon, genetikk og økologi
 • Planlegge studier i evolusjonær og økologisk genetikk.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Vurdere betydningen av genetiske og økologiske prosesser for evolusjon i naturlige populasjoner
 • Bedømme og reflektere over primærlitteratur i evolusjonær og økologisk genetikk
 • Lage en skriftlig og/eller muntlig presentasjon med resultater fra kvantitative studier
 • Bruke vitenskapelig metode til å besvare nøkkelspørsmål innen evolusjonær og økologisk genetikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (ca. 34 timer), seminarer, diskusjoner og øvinger/datalaber (ca. 32 timer). Undervisninga er i stor grad basert på aktive læringsaktiviteter som øvinger/datalaber der studentene analyserer data fra empiriske studier i evolusjonær og økologisk genetikk. Emnet inkluderer også skriving av rapport og/eller å lage og holde muntlige presentasjoner. Obligatoriske aktiviteter: Godkjente rapporter/øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent rapport

Mer om vurdering

Alle vurderingskomponentene inkludert i emnet må være bestått.

Du kan ikke klage på karakterer i eksamener som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve - for eksempel muntlig eksamen. Ved tilfeller av «stryk» eller «gjentak», må den muntlige eksamenen tas på nytt.

Kursmateriell

- Conner, J. K. & Hartl, D. L. 2004. A Primer of Ecological Genetics. Oxford University Press (ISBN: 9780878932023).

- Forelesningsnotater, kompendier, og ulike vitenskapelige publikasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI8082 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU