course-details-portlet

BI3073 - Gentoksikologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 75/100 1 timer E
Rapport 25/100

Faglig innhold

Kurset gir en avansert forståelse av genetisk toksikologi, genetiske skader, genotoksiske agenter, de biologiske mekanismene som responderer på en genetisk skade (cellulær metabolisme, som DNA-reparasjon og rekombinasjon, replikasjon, transkripsjon, cellesyklusregulering og celledød). Emnet gir en introduksjon til for tiden anvendte metoder i genetisk toksikologi, og spesielt metoder anvendt i øko-gentoksikologi. I løpet av kurset vil studentene oppnå kunnskap om den nyeste teorien i feltet ved å lese og diskutere nye vitenskapelige artikler. Relevante artikler i evolusjonær toksikologi blir også diskutert. Studenten må i løpet av kurset skrive fire laboratorierapporter, enten som et samarbeid mellom to studenter eller som individuelle rapporter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullføring av kurset vil kandidaten:

 • Ha avansert kunnskap innen Genetisk toksikologi.
 • Ha kunnskap om metoder som brukes i Genetisk Toksikologi, og spesielt metoder brukt i Øko-gentoksikologi.
 • Ha kunnskap om den nyeste teorien innen feltet.

Ferdigheter

Etter fullføring av kurset kan kandidaten:

 • Arbeide sjølstendig om praktiske og teoretiske problemer, analysere og håndtere kritisk forskjellige kilder til informasjon, eksisterende teori, metoder og tolkninger samt bruke dem til å strukturere og formulere vitenskapelige argumenter innenfor området "Genetisk Toksikologi".
 • Bruke en rekke kvantitative og kvalitative analysemetoder, metodikk innen feltet og anvende disse til å analysere og løse problemer i "Genetisk Toksikologi».
 • Samle og analysere miljøprøver, utføre statistisk analyse av data og tolke og presentere forskningsresultater ved bruk av egnet språk og terminologi.
 • Utføre in vitro-metoder hvor både prokaryote og eukaryote celler brukes, med eksponering for både enkeltforbindelser, blandinger av forbindelser og miljø-prøver.
 • Analysere biologiske prøver, samlet inn fra viltlevende dyr, for genotoksiske effekter.
 • Forklare og diskutere vitenskapelige artikler relatert til genetisk og evolusjonær toksikologi.
 • Gjøre kritiske og sjølstendige vurderinger av metoder og resultater i "Genetisk Toksikologi".

Generell kompetanse

 • Håndtere kjemiske stoffer (spesielt kreftfremkallende og genotoksiske forbindelser) og biologisk materiale i samsvar med Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og vurdere miljømessige konsekvenser av bruken.
 • Generere eksperimentelle data og analysere dem ved bruk av statistiske metoder.
 • Skrive vitenskapelige rapporter ved å bruke egne genererte data, tolke og diskutere dataene opp til dagens vitenskapelige litteratur.
 • Gjennomføre og løse avanserte oppgaver og prosjekter, både sjølstendig og i team, og vurdere sitt eget bidrag til prosjekter og hvordan han/hun kontinuerlig kan utvikle sin faglige kompetanse.
 • Følge den globale utviklingen som er relevant for hennes/ hans eget vitenskapelige felt, ikke bare innen disiplinen, men inkludert samfunnsendringer.
 • Kommunisere fagstoff og vitenskapelige resultater både til spesialister og til et bredere publikum og være i stand til å formulere vitenskapelig resonnement / argumentasjon.
 • Bidra til nye tenke- og innovasjonsprosesser innen genetisk toksikologi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: 10 timer Seminar/Lab: 36 timer, obligatorisk. Undervises intensivt

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent laboratorie-/seminardel

Mer om vurdering

Emnet består av to delvurderinger: muntlig eksamen (75%) og labrapport (25%). Hver del av vurderingene har egen karakter. Samlet karakter i emnet gis etter begge vurderingene er vurdert til stå karakter. Karakterskala A-F.

Ved stryk eller gjentak/forbedring:

 • Ved forbedring(gjentak) av muntlig eksamen vil man kunne ta eksamen ved neste termin uavhengig undervisning i emnet.
 • Forbedring av rapporten gjøres ved å følge undervisning og innlevering av ny rapport ved neste undervisningstermin av emnet.

Klage:

 • Muntlig eksamen i emnet kan ikke etterprøves, og vil derfor ikke ha en klagemulighet for studenten.
 • Rapporten i emnet kan påklages etter samlet karakter i emnet er gitt

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI373 7.5
BI8079 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 E 08.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 75/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU