course-details-portlet

BI3061 - Biologisk oseanografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 20/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D
Muntlig presentasjon 20/100 20 minutter E

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene for biologisk oseanografi. Emner som dekkes inkluderer: Marint liv i havet, biokjemiske tilpasninger til miljøvariabler, livshistoriske egenskaper, reproduksjon, hydrografi, havgeografi, vannmasser, sjøvannskarakteristikker, strømsystemer, termohalin sirkulasjon, havtransportbelte, dyp- og bunnvanndannelse, Ekman transport, marin optikk, primær og sekundær produksjon, tilgjengelighet og begrensning av næringsstoffer, sykling av næringsstoffer, global karbonfluks, mikrobiell sløyfe, biologisk karbonpumpe, bolig, marginale hav, havdivisjoner, havbunnen og kontinentale marginer, påvirkning av klimaendringer, overgjødsling, utnyttelse av havet, trofiske interaksjoner, planktonsamfunn, bentiske økosystemer, sedimentegenskaper, dyphavshabitater, prøvetakingsteknikker, benthopelagisk kobling, nekton.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studentene skal kunne gi hoveddefinisjoner og forklare sentrale begreper innen biologisk oseanografi med egne ord.
 • Studentene skal få kunnskap om viktige havmiljøer og økosystemer og skal trene på å beskrive havets nøkkelrolle i jordens miljø.
 • Studentene skal være klar over virkningen av biotiske og abiotiske faktorer på marine organismer og kunne beskrive potensielle trusler om klimaendringer, forurensning og høstingsaktiviteter for det marine miljøet.

Ferdigheter:

 • Studentene skal få kompetanse i å beskrive koblingen mellom hav og atmosfære og hvordan havets kjemiske og fysiske egenskaper kan påvirke livet i havet.
 • Studentene skal forklare og diskutere hvordan abiotiske forhold påvirker forholdet mellom marine organismer og deres miljø og hvordan marine samfunn reagerer på endringer i biotiske og abiotiske forhold.

Generell kompetanse (holdninger):

 • Studentene skal utvikle vitenskapelige, analytiske ferdigheter og praksis for å bidra aktivt i vitenskapelige diskusjoner.
 • Studentene skal utvikle distinkte, objektive evalueringskriterier. Ved å bruke disse kriteriene på egne skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner, vil studentene forbedre sine skrive- og presentasjonsevner.
 • Studentene bør oppmuntres til å kommunisere med fagfeller fra tilgrensende fagdisipliner og bli trygge på å reflektere vitenskapelig innhold og utvikle kritiske synspunkter.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen blir gitt på engelsk, inkludert undervisningsmateriale/presentasjoner. Klassene er multinasjonale og inkluderer studenter utenfor Ocean Resources. I tillegg til tradisjonelle forelesninger er det vekt på aktiv læring i et seminarformat. Studentene er delt inn i grupper på 4-6 studenter for å jobbe i team om spesifikke temaer (inne i læreplanen).

Gruppearbeid skal oppsummeres som (1) gruppens semesteroppgave og (2) presentert som en muntlig presentasjon av gruppen (maks. 20 minutter).

Gruppens semesteroppgaven utgjør 20% og gruppepresentasjonen for 20% av gruppearbeid. Forelesninger og seminarer er integrert for hvert tema.

Deltakelse i alle aktiviteter er obligatorisk.

Obligatorisk aktivitet:

 • Godkjent gruppens semesteroppgave om spesifikke temaer
 • Godkjent gruppepresentasjon om spesifikke temaer

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent seminardeltakelse/prosjektarbeid

Mer om vurdering

Emnet består av tre delvurderinger, hvor hver del av vurderingene har egen karakter. Samlet karakter i emnet gis etter alle vurderingene er vurdert til bestått. Den ene delen består av muntlig eksamen som teller 60% på samlet karakter, de andre delene er en rapport (20% av samlet karakter) og en muntlig presentasjon (20% av samlet karakter).

Ved forbedring (gjentak) av eksamen vil man kunne ta eksamen ved neste termin uavhengig av undervisning i emnet. Ved forbedring av rapport gjøres dette ved å følge undervisning og innlevering av ny rapport ved neste undervisningstermin av emnet.

Ved ikke-bestått på eksamen har man mulighet til å ta utsatt eksamen ved neste termin, uavhengig av undervisning i emnet. Ved ikke-bestått på rapport må undervisning følges på nytt og rapporten gjennomføres på nytt

Eksamen kan gjøres om fra skriftlig til muntlig i semester uten undervisning.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI361 7.5
MNKBI361 7.5
BI8061 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Marin byggteknikk
 • Akvakulturteknologi
 • Akvakultur
 • Biologi
 • Marin biologi
 • Marine fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig presentasjon 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig presentasjon 20/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU