BI3018 - Patentering og teknologietablering (næringsutvikling)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Tema som inngår i kurset er Patentering: prinsipp, prosess, nasjonal/internasjonal lov, regulering og praktisering, likheter/forskjeller mellom Europeisk og US patentlover og praksis. IPR: vitenskapelige/kommersielle aspekter, hvordan å utvikle en IP strategi som aksellererer innovasjonsprosessen og å sikre IP investeringer, praktisering av”freedom to operate i Biotek/Medtek industri, patent rettssaker, overtredelse og håndheving. Lisensiering: modeller forhandlingsstrategier. Klinisk testing: design, gjennomføring, analyse og presentasjon av kliniske tester, adaptiv klinisk testingsstrategi. Biotek/Medtek forretningsutvikling: strategi og organisering ved overføring av en vitenskapelig ide til et kommersielt produkt/firma, forretningsplan utvikling, analyse av produktportefølje, markedsanalyser, forutsigelse av markedspotensial; allianse strukturer, bygging og forhandlinger; kapitalinnhenting (pre-såkorn), såkorn, privat kapital

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Aspekter involvert i omsetning av et forskningsprodukt til kommersielt produkt.
- IP management
- Patentering; basis, prosess, nasjonal/internasjonal lovgiving, reguleringer, praktisering, likheter/forskjeller.
- Vitenskapelige versus kommersielle aspekter ved patenteringsstrategi /IP evaluering
- Prosesser involvert i å få et forskningsprodukt til et klinisk produkt.
- Modeller for omsetning av IP, lisensiering versus salg.
- Forretningsutvikling: IP, forretningsplan, medarbeidere, finansiering.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:
- Identifisere og beskrive de forskjellige prosesser som er viktige for å konservere opphavsrett for en oppfinnelse ved kommersialisering.
- Kriterier og prosesser for omsetning av IP, samt forretningsutvikling.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Identifisere og forklare prinsippene i prosesser som regulerer beskyttelse og omsetning av IP.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres intensivt i månedsskiftet mars/april. Forelesninger og case-baserte gruppeoppgaver for hvert tema i kurset.

Gruppeoppgavene blir lagt fram i plenum og kommentert av medstudenter og forelesere. Kurset avsluttes med en gruppevis prosjektoppgave som karaktersettes.

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Kursmateriell

Forelesningsnotater på web, og utdelt materiale.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.