course-details-portlet

BI3016 - Molekylær cellebiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Undervisningen gis som forelesninger og kollokvier og forutsetter en del selvstudium. Hensikten med kurset er å gi studentene en molekylær forståelse av cellebiologiske mekanismer og deres regulering. Tema som vil inngå i kurset vil være: Mekanismer for regulering av genuttrykk, signaltransduksjon, cytoskjelettet og cellebevegelse, cellesyklus, apoptose, kreft og prosesser som regulerer utvikling av multicellulære organismer. Kurset er obligatorisk for masterstudenter i celle- og molekylærbiologi og mastergradsstudenter i cellebiologi for medisinsk teknisk personell.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha en avansert kunnskap og skal kunne:

 • forklare mekanismer som regulerer gen ekspresjon
 • forklare mekanismer for cellulær kommunikasjon.
 • beskrive oppbygging av cytoskjelettet og hvordan det påvirker cellulær oppførsel
 • forklare hvordan cellesyklus kontrollsystemer er korrelert med de forskjellige faser av cellesyklus
 • beskrive cellulære mekanismer som regulerer celledød og apoptose
 • forklare hvordan vekselvirkninger mellom ekstracellulær matrix og celle-celle-kontaktpunkters bestemmer celle migrasjon og celle signalisering
 • beskrive molekylære mekanismer som ligger til grunn for kreftutvikling
 • forklare hvordan cellulære prosesser som er essensielle ved utvikling av multicellulære organismer opererer på molekylært nivå.

Ferdigheter:

 • Studentene vil ha kjennskap til og kan bruke relevante metoder og teknikker innen celle og molekylærbiologi forskning på en selvstendig måte.
 • Studentene skal kunne analysere eksisterende teorier og metoder innenfor celle og molekylærbiologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • Studentene vil ha kapasitet til å bruke sin kunnskap om cellulære prosesser for å analysere og integrere nye fakta, informasjon og forskningsresultater i nye forskningshypoteser.

Generell kompetanse:

 • Studentene skal ha nok avansert kompetanse til å kunne oversette et biologisk spørsmål til design av et eksperiment.
 • Studentene skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og resultater innen celle og molekylærbiologi både med spesialister og allmenheten.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger: 26 timer
 • Seminar: 24 timer, obligatorisk

For å få godkjent seminardeltagelse må studenten ha deltatt på minst 9 av de 12 obligatoriske seminarene.

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk seminardeltagelse

Mer om vurdering

I tilfelle stryk eller gjentak holdes avsluttende eksamen i løpet av eksamensperioden hvert semester.

Skriftlig eksamen kan endres til muntlig eksamen utenom undervisningssemesteret.

Eksamensspråk: engelsk

Kursmateriell

Lærebok: "Molecular biology of the cell", 6th edition, Alberts et al. (2015). ISBN: 9780815344643 Utvalgte forsknings og review artikler som er relatert til fag pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI316 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Molekylærmedisin
 • Biomedisinsk teknikk
 • Bioteknologi/Molekylærgenetikk
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL510 Sluppenvegen 14 51
SL520 Sluppenvegen 14 23
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU