course-details-portlet

BI3013 - Eksperimentell celle- og molekylærbiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I emnet undervises det i metoder innen moderne celle- og molekylærbiologi. Emnet gir innføring i teori og øving i bruk av eksperimentelle teknikker, kvantitative metoder og instrumentering med anvendelsesområder innen funksjonell genomforskning, bioteknologi og molekylærbiologi. Valg av metoder vil kunne skifte fra år til år, og baserer seg på demonstrasjoner og øvinger relatert til aktiviteter innenfor faggruppenes forskningsfelt ved instituttet/ seksjonen. Data analyser og statistiske metoder vil også være viktige deler av kurset. Kurset inkluderer også en litteraturstudie hvor studentene gruppevis skriver en kort review artikkel med fokus på en metode eller teknikk brukt innen celle og molekylærbiologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter å ha fullført kurset skal studentene ha avansert kunnskap om og skal kunne:

 • forstå og beskrive eksperimentelle teknikker, kvantitative metoder og instrumentering som benyttes innen funksjonell genomforskning, bioteknologi og vite hvordan en anvender disse for å løse molekylærbiologiske problemstillinger.
 • forklare hvordan genom editering blir brukt som verktøy i molekylær biologisk forskning.
 • beskrive hvordan avanserte mikroskopi teknikker anvendes ved studier av celler.
 • forstå og beskrive hvordan analyser av mRNA transkripsjon blir gjennomført på lab.

Ferdigheter:

 • Studentene skal ha avansert innsikt i bruk av utvalgte metoder som er sentrale innen celle og molekylærbiologi, inkludert avanserte mikroskopi teknikker, gen ekspresjon, transformasjon og genom editering. Dette inkluderer riktig bruk av statistiske metoder for å behandle data produsert med disse metodene.
 • Studentene skal kunne benytte relevante metoder forelest på kurset og anvende de på en selvstendig måte.
 • Studentene skal kunne presentere resultater fra laboratorieforsøkene i en rapport som benytter et format brukt ved publisering av vitenskapelige forskningsartikler.

Generell kompetanse:

 • Studenten skal ha avansert kunnskap om arbeid i et celle og molekylærbiologisk laboratorium og kunne presentere resultat fra arbeidet produsert der som forskingsrapport eller publikasjon.
 • Studentene skal ha kompetanse til å kunne oversette et biologisk spørsmål til design av et eksperiment.
 • Studenten skal kunne innhente informasjon fra vitenskapelige publikasjoner og oppslagsverk og benytte dette til å skrive en kort review artikkel.

Læringsformer og aktiviteter

 • Laboratoriekurs/demonstrasjoner: 30 timer, obligatorisk
 • Forelesninger: 20 timer, obligatorisk
 • Litteraturstudie: 10 timer, obligatorisk

Emnet er adgangsbegrenset

Undervises i perioden September - November

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent lab.kurs/demonstrasjoner
 • Godkjent rapport

Mer om vurdering

I tilfelle stryk eller gjentak (forbedring) avholdes avsluttende eksamen i eksamensperioden hvert semester. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Om du ønsker å klage på karakter på eksamen må du sende inn klage senestt tre uker etter sensur er publisert eller begrunnelse gitt.

Eksamensspråk:engelsk

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

I tillegg til forelesninger er pensum basert på forsknings og review artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI313 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Bioteknologi
 • Botanikk
 • Cellebiologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 16
SL520 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 3
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU