course-details-portlet

BI2081 - Natur, miljø og bærekraft

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Alle inngrep i naturen medfører endringer, enten det gjelder høsting/fangst, matproduksjon, spredning av arter, arealbruk, eller industriutbygginger. I emnet blir det diskutert hvordan bærekraftig bruk av naturen kan bidra til utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Emnet gir en innføring i ulike typer økosystemer til vanns og på land, deres struktur og funksjon, energi- og stoffomsetning. Dette sees i sammenheng med hvordan økosystemenes sårbarhet påvirker det biologiske artsmangfoldet og naturens tålegrenser ved ulike påvirkninger.

Det blir gitt en innføring i begreper som økosystemtjenester, og hvilke verktøy som finnes for hvordan en kan evaluere hvor mye økosystemer «tåler», økologiske «fotavtrykk» ved ulike naturinngrep, ved mat- og vareproduksjon, og hva livsløp-analyser og «Corporate social responsibility» innebærer.

Det gis en oversikt over hvilke nasjonale og internasjonale miljøinstitusjoner som er viktige i arbeidet med FNs bærekraftsmål, miljøstatus fra de ulike internasjonale FN-rapporter om bærekraft, og hvordan politiske prosesser kan påvirke samfunnsutvikling.
Gjennom gruppearbeid kan studentene jobbe med mer spesifikke tema knyttet til FNs bærekraftmål og forskningstema om bærekraft som er aktuelle ved NTNU.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
En student som gjennomfører kurset skal:
• Kunne gjøre rede for ulike økosystem-typer, og hvordan ulike påvirkninger kan endre det biologiske artsmangfoldet og naturens tålegrenser
• Ha en overordnet systemforståelse av bærekraftbegrepet
• Kunne forstå og forklare sentrale begreper innenfor bærekraft og ressursutnyttelse
• Kunne forstå anvendelsen av sentrale verktøy og metoder for evaluering av bærekraft
• Kunne gjøre rede for områdets utvikling (fra lokalt til globalt, og FNs bærekraftmål)
• Kunne forstå og forklare for hvordan hensyn til bærekraft kan påvirke utvikling av teknologi og samfunn (kunnskap for en bedre verden)
• Kunne forstå hvordan ens eget fagfelt kan bidra til å oppnå FNs bærekraftmål

Ferdigheter:
En student som gjennomfører kurset kan:
• vurdere konsekvenser av ulike valg i et bærekraftperspektiv
• reflektere over metoder for bærekrafts-evaluering
• forstå tilgjengelige miljødata for bærekraftmodeller

Generell kompetanse:
En student som gjennomfører kurset skal:
• Kunne delta i og forstå diskusjoner om problemløsning og evaluering av bærekraftanalyser
• Kunne reflektere over tverrfaglige utfordringer i forhold til FNs bærekraftmål
• Kunne forstå prinsippene for og betydningen av bærekraftmodeller
• Kunne se sitt fagfelt og egen rolle i et globalt bærekrafts-perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 40 timer
Øvinger: 40 timer
Ekskursjon: Ingen
Forelesninger og gruppebasert øvingsopplegg.

Læringsutbytte skal være likt, uavhengig av undervisningssted (mulig geografisk tilpasning må regnes med). Forelesninger, studentaktive læringsmetoder og digitale læringsverktøy kombineres, og det bør være ansvarlige undervisere ved hver campus. Emnet kan gjennomføres delvis samlingsbasert, dersom det blir tilrettelagt tid, rom og ressurser. Emnet består av to - tre mulige moduler:

• 1: Teoretisk innføring til økosystemperspektiv og verktøy innen bærekraft.
• 2: Case basert undervisning (øvinger, studentprosjekter)

Forventet gjennomsnittlig arbeidsbelastning i løpet av en uke gjennom hele semesteret: 4 timer forelesning, 4 timer med øving og 7 timer selvstudium.»

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt.

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4300 4.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 16.12.2020
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 08.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU