course-details-portlet

BI2081 - Natur, miljø og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Alle inngrep i naturen medfører endringer, enten det gjelder høsting/fangst, matproduksjon, spredning av arter, arealbruk, eller industriutbygginger. I emnet blir det diskutert hvordan bærekraftig bruk av naturen kan bidra til utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Emnet gir en innføring i ulike typer økosystemer til vanns og på land, deres struktur og funksjon, energi- og stoffomsetning. Dette sees i sammenheng med hvordan økosystemenes sårbarhet påvirker det biologiske artsmangfoldet og naturens tålegrenser ved ulike påvirkninger. Det blir gitt en innføring i begreper som økosystemtjenester, og hvilke verktøy som finnes for hvordan en kan evaluere hvor mye økosystemer «tåler», økologiske «fotavtrykk» ved ulike naturinngrep, ved mat- og vareproduksjon, og hva livsløp-analyser og «Corporate social responsibility» innebærer. Det gis en oversikt over hvilke nasjonale og internasjonale miljøinstitusjoner som er viktige i arbeidet med FNs bærekraftsmål og Naturavtalen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework), miljøstatus fra de ulike internasjonale FN-rapporter om bærekraft, og hvordan politiske prosesser kan påvirke samfunnsutvikling. Gjennom gruppearbeid kan studentene jobbe med mer spesifikke tema knyttet til FNs bærekraftmål og forskningstema om bærekraft som er aktuelle ved NTNU.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

En student som gjennomfører kurset skal:

 • Kunne gjøre rede for ulike økosystem-typer, og hvordan ulike påvirkninger kan endre det biologiske artsmangfoldet og naturens tålegrenser
 • Ha en overordnet systemforståelse av bærekraftbegrepet
 • Kunne forstå og forklare sentrale begreper innenfor bærekraft og ressursutnyttelse
 • Kunne forstå anvendelsen av sentrale verktøy og metoder for evaluering av bærekraft
 • Kunne gjøre rede for områdets utvikling (fra lokalt til globalt, og FNs bærekraftmål og Naturavtalen)
 • Kunne forstå og forklare for hvordan hensyn til bærekraft kan påvirke utvikling av teknologi og samfunn (kunnskap for en bedre verden)
 • Kunne forstå hvordan ens eget fagfelt kan bidra til å oppnå FNs bærekraftmål

Ferdigheter:

En student som gjennomfører kurset kan:

 • vurdere konsekvenser av ulike valg i et bærekraftperspektiv
 • reflektere over metoder for bærekrafts-evaluering
 • forstå tilgjengelige miljødata for bærekraftmodeller

Generell kompetanse:

En student som gjennomfører kurset skal:

 • Kunne delta i og forstå diskusjoner om problemløsning og evaluering av bærekraftanalyser
 • Kunne reflektere over tverrfaglige utfordringer i forhold til FNs bærekraftmål
 • Kunne forstå prinsippene for og betydningen av bærekraftmodeller
 • Kunne se sitt fagfelt og egen rolle i et globalt bærekrafts-perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 40 timer

Øvinger: 40 timer

Obligatorisk prosjektarbeid i grupper

Forelesninger og gruppebasert øvingsopplegg.

Læringsutbytte skal være likt, uavhengig av undervisningssted (mulig geografisk tilpasning må regnes med). Forelesninger, studentaktive læringsmetoder og digitale læringsverktøy kombineres, og det bør være ansvarlige undervisere ved hver campus. Emnet kan gjennomføres delvis samlingsbasert, dersom det blir tilrettelagt tid, rom og ressurser. Emnet består av to - tre mulige moduler:

1: Teoretisk innføring til økosystemperspektiv og verktøy innen bærekraft.

2: Case basert undervisning (øvinger, studentprosjekter)

Forventet gjennomsnittlig arbeidsbelastning i løpet av en uke gjennom hele semesteret: 2-3 timer forelesning, 2-3 timer med øving og 7 timer selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

Godkjent øvingsdeltakelse og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektoppgave
 • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet i emnet er 75% oppmøte og prosjektoppgave. Begge deler må være godkjent i samme undervisningstermin for å ha mulighet til å gå opp til avsluttende eksamen

Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4300 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund , Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU