course-details-portlet

BI2065 - Akvakultur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Grunnlaget for akvakultur, nasjonalt og internasjonalt skal gjennomgås. Det blir gitt en innføring i produksjonsteknologi for laksefisk fra stamfisk/rognproduksjon til matfisk. Videre skal fôr og ernæring, energetikk, velferd, betydning av vannbehandling og miljøaspekter behandles. Hovedfokus i kurset vil være laksefisk, men det skal også gis innføring i oppdrett av marine fiskearter, skjelldyrking og makroalgedyrking. Det vil også bli gitt en kort innføring i organisasjonsstrukturen i næringen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
prinsippene for produksjon av akvatiske organismer
forståelse av hele verdikjeden i havbruk
biologiske, teknologiske, miljømessige, forskningsmessige og internasjonale aspekter ved sjøbasert akvakultur av fisk, skjell og andre akvatiske organismer.
særtrekk og miljøkrav av betydning for oppdrettsorganismene
organisasjonsstrukturen i næringen

Ferdigheter:
Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i fiskefysiologi og miljøkrav, livssyklus/biologi for utvalgte andre akvatiske organismer
Evne til å beskrive og vurdere typer og oppbygging av sjøbaserte akvakulturanlegg (fisk, skjell, alger, integrerte anlegg)
Kan beskrive fiskens immunsystem, de viktigste fiskesykdommer og preventive tiltak for sykdomskontroll
Kan prinsipper for fiskeernæring, vurdere fôrsammensetning og vekst
Evne til å anvende tilegnet kunnskap til å utvikle helhetlige løsninger for etablering og drift av sjøbaserte akvakulturanlegg

Generell kompetanse (holdninger):
Kandidaten kan:
vurdere/beregne driftsparametre og –rutiner ved ulike driftsforhold i anlegg
vurdere grunnleggende egnethet for lokalitsvalg
forstå akvakulturens rolle og effekt som matproduserende sektor

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning foregår på norsk eller engelsk (etter behov).
Forelesninger: 40 timer

Ekskursjoner: 4 dager, obligatorisk


Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk ekskursjon

Mer om vurdering

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.
Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2062 3.0 01.09.2015
BI2063 3.0 01.09.2015
MB201512 4.0 01.09.2019
BIA2002 4.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Biologi
  • Marin biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 21.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU