course-details-portlet

BI2064 - Fiskeanatomi og fysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D
Rapport 25/100

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i fiskens anatomi, fysiologi, samt relevante reguleringsprosesser. Tema omfatter: generell anatomi, respirasjon, sirkulasjon, metabolisme, endokrinologi, neurologi, sanser, osmoregulering, fordøyelse og ekskresjon. Spesielle tema som omfatter laksens smoltifisering, stressbarhet og kjønnsmodning undervises.
Studentene vil gjennomføre laboratorieøvelser som omfatter: disseksjon av laks og minst en marin art, stresstesting, sedasjon, samt inspeksjon av histologiske preparat fra fisk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Ved å fullføre kurset kan studenten oppnå gode kunnskaper om fiskens anatomi, fysiologi og tilhørende fysiologiske mekanismer.

Ferdigheter:
Etter kurset skal studenten kunne etablere og styre oppsett for testing av osmotoleranse, etablere kjemisk sedasjon/anestesi, gjøre blodprøvetak med etterbehandling, samt vurdere enkle histologiske preparat.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: 30 timer
Laboratoriekurs: 3 delt obligatorisk

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Blir oppgitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2062 3.0 01.09.2015
BI2063 3.0 01.09.2015
MB104114 2.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Biologi
  • Marin biologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 26.11.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU