BI2060 - Marin økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Faget gir en bred innføring i marin økologi med et fokus på norske og nordiske forhold. Sentrale tema er økokliner og marin biogeografi; kjemisk-fysiske faktorer og det abiotiske miljøet; biodiversitet; planktonalger, algepigmenter og lagringsstoffer; giftige planktonalger; fotosyntese, veksthastighet og respirasjon hos alger; begrensende og kontrollerende faktorer for algevekst; heterotroft plankton; gruppering av plankton; funksjonelle plankton grupper; fødeopptak, metabolisme og energetikk; nedbrytingskjeden; trofiske nivå, -overføringer og -effektivitet; populasjonsdynamikk i planktoniske samfunn; populasjonsgenetikk; forvaltningsprinsipper og metoder; menneskelig aktivitet og påvirkning; forstyrrende påvirkninger på, og prinsipper for bevaring av marine økosystemer, global marin produksjon; akvakultur og fiskerier; forstyrrende påvirkninger på, og prinsipper for bevaring av marine økosystemer; karbonpumpe og klima.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
Generelle definisjoner og konsepter i marin økologi og biodiversitet
Geografisk utbredelse av organismer og det abiotiske marine miljøet
Plankton og nekton organismer i marine økosystem, med fokus på funksjonelle grupper
Fotosyntesen til autotroft plankton
Nedbryting av organisk material og dynamikk i marine næringsnett
Fiskerier og metoder for forvaltning av marine bestander
Kilder for påvirkning av marine økosystemer
Mål for forvaltning og bevaring av marine økosystemer


Ferdigheter:
Kandidaten kan beskrive:
Viktige definisjoner og konsepter i marine økologi
De viktige abiotiske faktorene som driver organismene i marine økosystem
Hovedgruppene av marine organismer og deres interaksjoner
Hovedveiene for produksjon og nedbryting i havet
De viktigste forvaltnings- og bevaringsmetoder for marine økosystem

Generell kompetanse:
Kandidaten kan og forstår:
Betydningen av det abiotiske marine miljøet for artsmangfoldet
Hovedfunksjonen til autotrofe og heterotrofe organismer i det marine økosystemet
Mekanismene bak de grunnleggende relasjonene og interaksjonene mellom organismene og mellom organismene og deres abiotiske omgivelser
De viktigste transportmekanismene for materialer og energi i næringsnettene
Hovedprinsippene for forvaltningen av marine bestander

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger som er beskrivende for pensum, kopier legges ut på its’learning.
Lærebok: Kaiser et al. (siste versjon). Marine Ecology: Processes, Systems, and Impacts. Oxford University Press.
Faglærere gir spesifikke anbefalinger om annen litteratur.

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI260 7.5
MNKBI260 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E6
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.