course-details-portlet

BI2060 - Marin økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Faget gir en bred innføring i marin økologi og interaksjoner mellom marine organismer og miljøet, med et fokus på norske og nordiske forhold. Sentrale tema er: marin biogeografi og biodiversitet; det abiotiske miljøet; primærproduksjon i marine miljøer; marine næringsnett; pelagiske, bentiske og dyphavsøkosystemer; trofiske kaskader i marine økosystemer; akvakultur og fiskerier; klima forandringer; menneskelig påvirkning på marine økosystemer; og marin bevaring.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal:

 • Forklar hovedbegreper i marin økologi
 • Beskriv geografisk utbredelse for pelagiske og bentiske organismer
 • Sammenlign og kontrast den grunnleggende økologien til pelagiske og bentiske økosystemer med fokus på funksjonelle grupper
 • Forstå marin næringsnettdynamikk
 • Vurder forskjeller mellom store marine økosystemer
 • Diskuter kilder til menneskelig forstyrrelse på marine økosystemer og forstå deres innvirkning

Ferdigheter:

Kandidaten kan :

 • Analyser enkle økologiske data
 • Tolk datadiagrammer, grafer og tabeller
 • Vurder påstander basert på oppgitte data

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Diskuter begreper som er viktige for marin økologi
 • Arbeid konstruktivt i gruppe
 • Vurder komplekse problemer fra flere synspunkter og evaluer mulige utfall
 • Vurder utsagn i lys av oppgitte data

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (gjennomført på engelsk) som gir bakgrunn om relevante emner, og gruppearbeidsaktiviteter som gir studentene dypere utforskning og forståelse av emner som dekkes under forelesninger. Kopier av forelesninger lastes opp til Blackboard.

Lærebok: Ocean Ecology: Marine Life in the Age of Humans- Author: J: Emmet Duffy. Princeton University Press. Faglærere gir spesifikke anbefalinger om annen litteratur.

Mer om vurdering

Emnet består av to delvurderinger: gruppearbeid (40%) og skriftlig eksamen (60%). Karakter på delvurderingene slås sammen til en endelig karakter for emnet. Studentene må bestå begge delvurderinger for å kunne få endelig karakter i emnet.

I tilfelle stryk eller gjentak (forbedring) så avholdes avsluttende eksamen i eksamensperioden hvert semester. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Gruppearbeid kan gjentas (forbedres) ved å delta i gruppearbeid neste gang emnet undervises.

Hvis du ønsker å klage på karakter på eksamen må dette sendes inn senest tre uker etter sensur har blitt publisert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI260 7.5
MNKBI260 7.5
MB104114 7.5 HØST 2019
MB104314 2.0 HØST 2019
BIA2001 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Akvakultur
 • Biologi
 • Marin biologi
 • Økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU