course-details-portlet

BI2060 - Marin økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Faget gir en bred innføring i marin økologi og interaksjoner mellom marine organismer og miljøet, med et fokus på norske og nordiske forhold. Sentrale tema er økokliner og marin biogeografi; kjemisk-fysiske faktorer og det abiotiske miljøet; biodiversitet; planktonalger, algepigmenter og lagringsstoffer; giftige planktonalger; fotosyntese, veksthastighet og respirasjon hos alger; begrensende og kontrollerende faktorer for algevekst; heterotroft plankton; gruppering av plankton; funksjonelle plankton grupper; fødeopptak, metabolisme og energetikk; nedbrytingskjeden; trofiske nivå, -overføringer og -effektivitet; populasjonsdynamikk i planktoniske samfunn; populasjonsgenetikk; forvaltningsprinsipper og metoder; menneskelig aktivitet og påvirkning; forstyrrende påvirkninger på, og prinsipper for bevaring av marine økosystemer, global marin produksjon; akvakultur og fiskerier; forstyrrende påvirkninger på, og prinsipper for bevaring av marine økosystemer; karbonpumpe og klima.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Generelle definisjoner og konsepter i marin økologi og biodiversitet
 • Geografisk utbredelse av organismer og det abiotiske marine miljøet
 • Plankton og nekton organismer i marine økosystem, med fokus på funksjonelle grupper
 • Fotosyntesen til autotroft plankton
 • Nedbryting av organisk material og dynamikk i marine næringsnett
 • Fiskerier og metoder for forvaltning av marine bestander
 • Kilder for påvirkning av marine økosystemer
 • Mål for forvaltning og bevaring av marine økosystemer

Ferdigheter:

Kandidaten kan beskrive:

 • Viktige definisjoner og konsepter i marin økologi
 • De viktige abiotiske faktorene som driver organismene i marine økosystem
 • Hovedgruppene av marine organismer og deres interaksjoner
 • Hovedveiene for produksjon og nedbryting i havet
 • De viktigste forvaltnings- og bevaringsmetoder for marine økosystem

Generell kompetanse:

Kandidaten kan og forstår:

 • Betydningen av det abiotiske marine miljøet for artsmangfoldet
 • Hovedfunksjonen til autotrofe og heterotrofe organismer i det marine økosystemet
 • Mekanismene bak de grunnleggende relasjonene og interaksjonene mellom organismene og mellom organismene og deres abiotiske omgivelser
 • De viktigste transportmekanismene for materialer og energi i næringsnettene
 • Hovedprinsippene for forvaltningen av marine bestander

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger som er beskrivende for pensum, kopier legges ut på Blackboard.

Lærebok: Kaiser et al. (siste versjon). Marine Ecology: Processes, Systems, and Impacts. Oxford University Press. Faglærere gir spesifikke anbefalinger om annen litteratur.

Mer om vurdering

Emnet består av to delvurderinger: gruppearbeid (40%) og skriftlig eksamen (60%). Karakter på delvurderingene slås sammen til en endelig karakter for emnet. Studentene må bestå begge delvurderinger for å kunne få endelig karakter i emnet.

I tilfelle stryk eller gjentak (forbedring) så avholdes avsluttende eksamen i eksamensperioden hvert semester. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Gruppearbeid kan gjentas (forbedres) ved å delta i gruppearbeid neste gang emnet undervises.

Hvis du ønsker å klage på karakter på eksamen må dette sendes inn senest tre uker etter sensur har blitt publisert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI260 7.5
MNKBI260 7.5
MB104114 7.5 HØST 2019
MB104314 2.0 HØST 2019
BIA2001 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Akvakultur
 • Biologi
 • Marin biologi
 • Økologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 20.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 4

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU