course-details-portlet

BI2060 - Marin økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Faget gir en bred innføring i marin økologi med et fokus på norske og nordiske forhold. Sentrale tema er økokliner og marin biogeografi; kjemisk-fysiske faktorer og det abiotiske miljøet; biodiversitet; planktonalger, algepigmenter og lagringsstoffer; giftige planktonalger; fotosyntese, veksthastighet og respirasjon hos alger; begrensende og kontrollerende faktorer for algevekst; heterotroft plankton; gruppering av plankton; funksjonelle plankton grupper; fødeopptak, metabolisme og energetikk; nedbrytingskjeden; trofiske nivå, -overføringer og -effektivitet; populasjonsdynamikk i planktoniske samfunn; populasjonsgenetikk; forvaltningsprinsipper og metoder; menneskelig aktivitet og påvirkning; forstyrrende påvirkninger på, og prinsipper for bevaring av marine økosystemer, global marin produksjon; akvakultur og fiskerier; forstyrrende påvirkninger på, og prinsipper for bevaring av marine økosystemer; karbonpumpe og klima.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
Generelle definisjoner og konsepter i marin økologi og biodiversitet
Geografisk utbredelse av organismer og det abiotiske marine miljøet
Plankton og nekton organismer i marine økosystem, med fokus på funksjonelle grupper
Fotosyntesen til autotroft plankton
Nedbryting av organisk material og dynamikk i marine næringsnett
Fiskerier og metoder for forvaltning av marine bestander
Kilder for påvirkning av marine økosystemer
Mål for forvaltning og bevaring av marine økosystemer


Ferdigheter:
Kandidaten kan beskrive:
Viktige definisjoner og konsepter i marin økologi
De viktige abiotiske faktorene som driver organismene i marine økosystem
Hovedgruppene av marine organismer og deres interaksjoner
Hovedveiene for produksjon og nedbryting i havet
De viktigste forvaltnings- og bevaringsmetoder for marine økosystem

Generell kompetanse:
Kandidaten kan og forstår:
Betydningen av det abiotiske marine miljøet for artsmangfoldet
Hovedfunksjonen til autotrofe og heterotrofe organismer i det marine økosystemet
Mekanismene bak de grunnleggende relasjonene og interaksjonene mellom organismene og mellom organismene og deres abiotiske omgivelser
De viktigste transportmekanismene for materialer og energi i næringsnettene
Hovedprinsippene for forvaltningen av marine bestander

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger som er beskrivende for pensum, kopier legges ut på Blackboard.
Lærebok: Kaiser et al. (siste versjon). Marine Ecology: Processes, Systems, and Impacts. Oxford University Press.
Faglærere gir spesifikke anbefalinger om annen litteratur.

Mer om vurdering

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.
1. Eksamen for fag med fagkode BI avholdes hvert semester i løpet av eksamensperioden.
2. For ny vurdering i tilfeller der faget regnes som "ikke bestått", se i emnebeskrivelsen for informasjon om hvilke aktiviteter som må gjennomføres på nytt.

Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI260 7.5
MNKBI260 7.5
MB104114 7.5 01.09.2019
MB104314 2.0 01.09.2019
BIA2001 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Akvakultur
  • Biologi
  • Marin biologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 11.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 26.11.2020
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU