BI2034 - Samfunnsøkologi og økosystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Samfunnsøkologi og økosystemer

Kurset vil gi en innføring i samfunnsøkologisk teori og analysemetoder samt økosystemfunksjoner og tjenester. Sentrale begrep er mønster i artsrikdom og biodiversitet, metoder for å avdekke mønster på samfunnsnivå, predasjon og andre interspecifikke interaktioner, forstyrrelseseffekter, økologisk suksesjon, og næringsnett (food webs). Koblingen mellem økologiske samfunnsprocesser og økosystemfunksjoner og -tjenester belyses med teori og eksempler. Det gis en bakgrunn til bevaringsbiologi med eksempel fra forvaltning av ulike samfunn og økosystemer. På feltkurs samler studentene inn materiale, på lab-øvelser og regneøvelser behandler studentene materialet med forskjellige matematiske metoder og skriver i gruppe en rapport på artikelform.


Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført emnet skal kandidaten
Ha kunnskap om hvilke faktorer som bestemmer fordelingen av arter i samfunn. Forstå grunnleggende teorier om mekanismer som påvirker sammensetningen og diversiteten i artssamfunn. Ha forståelse for artssammensætningens betydning for og avhengighed av økosystemfunksjoner. Ha innsikt og forståelse for metoder som anvendes for å beskrive mønstre i fordeling og forekomst av arter i naturen

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
Anvende ulike diversitetsindekser
Forstå økologiske mønstre basert på multivariate analyser
Formidle sentrale teorier og utveksle synspunkter om samfunnsøkologiske mønstre og økosystem funksjoner..

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
Til en viss grad planlegge, gennemføre, analysere og avrapportere et vitenskapelig prosjekt på artikkelform

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter
4-dagers feltopphold første undervisningsuke.
Forelesning: 30 timer
Seminar og øvelser: 22 timer obligatorisk
Skriftlig og muntlig presentasjon av gruppeoppgave og aktiv seminardeltakelse.

Obligatoriske aktiviteter
Seminardeltakelse
Godkjent feltkurs
Godkjent og muntlig presentasjon av prosjektoppgave

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminardeltakelse
  • Godkjent feltkurs
  • Godkjent og muntlig presentasjon av prosjektoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI230 6.0
MNKBI234 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 11.12.2015 09:00 D3 , R D1-185 Datasal , Møterom 8
Vår ORD Oppgave 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 28.05.2016 09:00 D1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.