course-details-portlet

BI2025 - Zoofysiologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i fysiologiske mekanismer hos ryggradsdyr (vertebrater). Kurset legger særlig vekt på undervisning som omfatter : endokrinologi, fordøyelse, respirasjon, sirkulasjon, metabolisme og sansefysiologi. Undervisningen vil beskrive hvorledes dyrs fysiologi er tilpasset deres livsmiljø. Studentene vil i begynnelsen av kurset gjennomføre èn ukes opphold ved universitetets forsknings stasjon Sletvik i Agdenes. Her gjennomføres undervisning/øvelser som omfatter riktig håndtering av dyr, betydning av stress akse, stoffskifte, metamorfose, samt anatomi og histologi hos utvalgte evertebrater og vertebrater.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Ved å fullføre kurset kan studentene oppnå gode kunnskaper om dyrs virkemåte og fysiologiske tilpasning til forskjellige livsmiljø.

Ferdigheter:

Kunne; gjennomføre fangst av leppefisk (predator på ektoparasitter), organisere stressfri transport av laksefisk, benytte kjemisk sedasjon for blokkering av stress-responser. Arbeidet vil også gi ferdigheter i oppsett og bruk av teknisk utstyr for stoffskifte måling hos små evertebrater. Studentene kan gjennomføre fangst av insekter, teste deres proboscis refleks, samt studere insekters evne til læring. I tillegg vil en gjennomføre disseksjon av insekter, flere arter fisk, samt studere/forstå anatomiske preparat av høyerestående vertebrater.

Emnet gir studentene grunnlag for mastergrad innen zoofysiologi ved Institutt for Biologi, NTNU.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: 50 timer.

Laboratoriekurs: 20 timer obligatorisk

Feltkurs: 5 dager v/Sletvik feltstasjon (obligatorisk)

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Animal Physiology: Hill/Wyse/Anderson

Labkurshefte

Diverse utvalgte vitenskapelige artikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2015

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Zoofysiologi
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 15.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 26.05.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU