BI2025 - Zoofysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i fysiologiske mekanismer hos ryggradsdyr(vertebrater). Kurset legger særlig vekt på undervisning som omfatter : endokrinologi, fordøyelse, respirasjon, sirkulasjon, metabolisme og sansefysiologi. Undervisningen vil beskrive hvorledes dyrs fysiologi er tilpasset deres livsmiljø. Studentene vil i begynnelsen av kurset gjennomføre èn ukes opphold ved universitetets forsknings stasjon Sletvik i Agdenes. Her gjennomføres undervisning/øvelser som omfatter riktig håndtering av dyr, betydning av stress akse, stoffskifte, metamorfose, samt anatomi og histologi hos utvalgte evertebrater og vertebrater.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Ved å fullføre kurset kan studentene oppnå gode kunnskaper om dyrs virkemåte og fysiologiske tilpasning til forskjellige livsmiljø.
Ferdigheter:
Kunne; gjennomføre fangst av leppefisk (predator på ektoparasitter), organisere stressfri transport av laksefisk, benytte kjemisk sedasjon for blokkering av stress-responser. Arbeidet vil også gi ferdigheter i oppsett og bruk av teknisk utstyr for stoffskifte måling hos små evertebrater. Studentene kan gjennomføre fangst av insekter, teste deres proboscis refleks, samt studere insekters evne til læring. I tillegg vil en gjennomføre disseksjon av insekter, flere arter fisk, samt studere/forstå anatomiske preparat av høyerestående vertebrater.
Emnet gir studentene grunnlag for mastergrad innen zoofysiologi ved Institutt for Biologi, NTNU.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: 50 timer.
Laboratoriekurs: 20 timer obligatorisk
Feltkurs: 5 dager v/Sletvik feltstasjon (obligatorisk)

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Animal Physiology: Hill/Wyse/Anderson
Labkurshefte
Diverse utvalgte vitenskapelige artikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 12.12.2017 09:00 Hall B , DI41 , Datasal 10349, bygg 10
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 02.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.