course-details-portlet

BI2025 - Dyreøkofysiologi og økotoksikologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapport 30/100
Skriftlig skoleeksamen 40/100 4 timer E
Quiz 20/100
Presentasjon 10/100 30 minutter E

Faglig innhold

Dette kurset dekker fysiologiske mekanismer hos dyr, og hvordan dyr og miljøer samhandler for å forme deres fysiologi, og hvordan gifteksponering påvirker ulike biologiske funksjoner. Det vil være fokus på metabolisme, endokrinologi, fordøyelse, respirasjon, sirkulasjon, nevrofysiologi, osmoregulering, termisk fysiologi, klimaendringseffekter og forurensing. Studentene skal også lære om hvordan dyr er tilpasset deres habitat (økofysiologiske tilpasninger). Det arrangeres en ukes obligatorisk feltkurs på Sletvik feltstasjon i løpet av første del av kurset. Der skal elevene gjennomføre eksperimenter i små grupper, med hjelp av lærerne. Gruppene vil formulere en testbar hypotese i dyreøkofysiologi og økotoksikologi, utforme eksperimenter for å teste hypotesen, samle dyr i felt, bygge det eksperimentelle oppsettet ved hjelp av fysiologiske og toksikologiske forskningsverktøy, samle data, analysere data, produsere resultater, diskutere hva resultatene betyr og presentere prosjektet muntlig på slutten av uken. Det vil være en rekke obligatoriske laboratorieeksperimenter med laboratorierapporter. Kurset bruker også mini-quizer for å oppmuntre til studenters læring gjennom hele kurset.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene kunne beskrive viktige fysiologiske mekanismer hos dyr, forklare fysiologiske tilpasninger til forskjellige naturtyper, og fysiologiske responser på antropogene stressfaktorer, inkludert temperatur og giftstoffer.

Studenten skal tilegne seg kunnskapen for å kunne forklare med egne ord:

 • Fysiologiske funksjoner og mekanismer for de viktigste organsystemene i virveldyr og virvelløse dyr.
 • Hvordan dyr og deres fysiologi er tilpasset miljøet og eksponering for giftstoffer.

Studenten skal utvikle følgende ferdigheter gjennom hele kurset for å anvende, tolke og formidle kunnskapen de har fått:

 • Forstå vanlige metoder som brukes innen økotoksikologi og relaterte miljøproblemer.
 • Designe eksperimenter i dyrefysiologi og økotoksikologi.
 • Kunne betjene relevant utstyr og utføre eksperimenter innen dyrefysiologi og økotoksikologi.
 • Behandle innsamlede data til resultater ved hjelp av statistikk.
 • Presentere fysiologiske mekanismer i et komparativt perspektiv.
 • Evaluere resultatene fra eksperimentene, diskutere dem med tidligere kunnskap og komme til konklusjoner.
 • Presentere konsepter muntlig på en tydelig og strukturert måte.
 • Skrive rapporter i et vitenskapelig format.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner: 50 timer.

Laboratoriekurs: 20 timer, obligatorisk.

Feltkurs på Sletvik feltstasjon: 6 dager, obligatorisk.

Mer om vurdering

3 labøvelser vil bli holdt. Vurdering er basert på 2 labøvelser (15% hver), 4 quizzer (5% hver), 1 presentasjon på slutten av feltkurset (10%), og en skriftlig skoleeksamen (40%).

I tilfelle stryk eller forbedring av karakter kan ny skriftlig eksamen tas i eksamensperioden hvert semester, også semesteret hvor emnet ikke undervises. I tilfelle stryk må laboratorierapporten leveres på nytt. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

- Kurs tekstbok: Hill, Wyse & Anderson: Animal physiology (4ed). - Forelesninger. - Labmanual. - Utvalgte forskningsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 HØST 2015
BI2073 2.0 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Zoologisk økologi
 • Biologi
 • Cellebiologi
 • Marin biologi
 • Toksikologi
 • Zoologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 21.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 25
Høst ORD Labrapport 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Quiz 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Presentasjon 10/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Labrapport 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Quiz 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Presentasjon 10/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU