course-details-portlet

BI2025 - Dyreøkofysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer E
Rapport 20/100
Oppgave 20/100
Oppgave 10/100

Faglig innhold

Dette kurset dekker fysiologiske mekanismer hos dyr, og hvordan dyr og miljøer samhandler for å forme deres fysiologi. Det vil være fokus på metabolisme, endokrinologi, fordøyelse, respirasjon, sirkulasjon, nevrofysiologi, osmoregulering, termisk fysiologi og klimaendringseffekter. Studentene skal også lære om hvordan dyr er tilpasset deres habitat (økofysiologiske tilpasninger).
Det arrangeres en ukes obligatorisk feltkurs på Sletvik feltstasjon i løpet av første del av kurset. Der skal elevene gjennomføre eksperimenter i små grupper, med hjelp av lærerne. Gruppene vil formulere en testbar hypotese i dyreøkofysiologi, utforme eksperimenter for å teste hypotesen, samle dyr i felt, bygge det eksperimentelle oppsettet ved hjelp av fysiologiske forskningsverktøy, samle data, analysere data, produsere resultater, diskutere hva resultatene betyr og presentere prosjektet muntlig på slutten av uken.
Det vil være en rekke obligatoriske laboratorieeksperimenter med laboratorierapporter. Kurset bruker også mini-quizer for å oppmuntre til studenters læring gjennom hele kurset.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene kunne beskrive viktige fysiologiske mekanismer hos dyr og forklare fysiologiske tilpasninger til forskjellige naturtyper.

Studenten skal tilegne seg kunnskapen for å kunne forklare med egne ord:
• Fysiologiske funksjoner og mekanismer for de viktigste organsystemene i virveldyr og virvelløse dyr.
• Hvordan dyr og deres fysiologi er tilpasset miljøet.
Studenten skal utvikle følgende ferdigheter gjennom hele kurset for å anvende, tolke og formidle kunnskapen de har fått:
• Designe eksperimenter i dyrefysiologi.
• Kunne betjene relevant utstyr og utføre eksperimenter innen dyrefysiologi.
• Behandle innsamlede data til resultater ved hjelp av statistikk.
• Presentere fysiologiske mekanismer i et komparativt perspektiv.
• Evaluere resultatene fra eksperimentene, diskutere dem med tidligere kunnskap og komme til konklusjoner.
• Presentere konsepter muntlig på en tydelig og strukturert måte.
• Skrive rapporter i et vitenskapelig format.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner: 50 timer.
Laboratoriekurs: 20 timer, obligatorisk.
Feltkurs på Sletvik feltstasjon: 6 dager, obligatorisk.
Eksamensopplegg: Skriftlig eksamen (50%), Sletvik felteksperimenter (20%), laboratorierapporter (20%) og mini-quizer (10%).

Obligatoriske aktiviteter:
Skriftlig eksamen, godkjente laboratorierapporter, mini-quizer og gjennomført Sletvik feltuke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente miniquizzer
  • Godkjent feltkurs
  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.
Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

- Kurs tekstbok: Hill, Wyse & Anderson: Animal physiology (4ed).
- Forelesninger.
- Labmanual.
- Utvalgte forskningsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Zoofysiologi
  • Biologi
  • Zoologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 E 17.12.2020 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU