course-details-portlet

BI2025 - Dyreøkofysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Dette kurset dekker fysiologiske mekanismer hos dyr, og hvordan dyr og miljøer samhandler for å forme deres fysiologi. Det vil være fokus på metabolisme, endokrinologi, fordøyelse, respirasjon, sirkulasjon, nevrofysiologi, osmoregulering, termisk fysiologi og klimaendringseffekter. Studentene skal også lære om hvordan dyr er tilpasset deres habitat (økofysiologiske tilpasninger). Det arrangeres en ukes obligatorisk feltkurs på Sletvik feltstasjon i løpet av første del av kurset. Der skal elevene gjennomføre eksperimenter i små grupper, med hjelp av lærerne. Gruppene vil formulere en testbar hypotese i dyreøkofysiologi, utforme eksperimenter for å teste hypotesen, samle dyr i felt, bygge det eksperimentelle oppsettet ved hjelp av fysiologiske forskningsverktøy, samle data, analysere data, produsere resultater, diskutere hva resultatene betyr og presentere prosjektet muntlig på slutten av uken. Det vil være en rekke obligatoriske laboratorieeksperimenter med laboratorierapporter. Kurset bruker også mini-quizer for å oppmuntre til studenters læring gjennom hele kurset.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene kunne beskrive viktige fysiologiske mekanismer hos dyr og forklare fysiologiske tilpasninger til forskjellige naturtyper.

Studenten skal tilegne seg kunnskapen for å kunne forklare med egne ord:

 • Fysiologiske funksjoner og mekanismer for de viktigste organsystemene i virveldyr og virvelløse dyr.
 • Hvordan dyr og deres fysiologi er tilpasset miljøet.

Studenten skal utvikle følgende ferdigheter gjennom hele kurset for å anvende, tolke og formidle kunnskapen de har fått:

 • Designe eksperimenter i dyrefysiologi.
 • Kunne betjene relevant utstyr og utføre eksperimenter innen dyrefysiologi.
 • Behandle innsamlede data til resultater ved hjelp av statistikk.
 • Presentere fysiologiske mekanismer i et komparativt perspektiv.
 • Evaluere resultatene fra eksperimentene, diskutere dem med tidligere kunnskap og komme til konklusjoner.
 • Presentere konsepter muntlig på en tydelig og strukturert måte.
 • Skrive rapporter i et vitenskapelig format.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner: 50 timer.

Laboratoriekurs: 20 timer, obligatorisk.

Feltkurs på Sletvik feltstasjon: 6 dager, obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjente miniquizzer
 • Godkjent feltkurs
 • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Endelig vurdering i emnet er en skriftlig skoleeksamen (100%). All obligatorisk aktivitet må være bestått for å kunne ta eksamen.

I tilfelle stryk eller forbedring av karakter kan ny eksamen tas i eksamensperioden hvert semester, også semesteret hvor emnet ikke undervises. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

- Kurs tekstbok: Hill, Wyse & Anderson: Animal physiology (4ed).- Forelesninger.- Labmanual.- Utvalgte forskningsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2020 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Biologi
 • Zoologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.11.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 13
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU