course-details-portlet

BI2021 - Planteøkofysiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Emnet går annethvert år, neste gang er høst 2024. Emnet bygger på plantefysiologikunnskaper tilsvarende det som gis i BI1007. Emnet har en økofysiologisk vinkling, og gir en grunnleggende innføring i fysiologiske interaksjoner mellom planter og miljø. Vannrelasjoner, fotosyntese og gassutveksling, energibalanse, mineralnæring, forsvar og stressfysiologi i planter, er sentrale emner som dekkes av dette kurset. Prosessene vil settes i sammenheng med aktuelle problemstillinger innen landbruk og miljø, som for eksempel jord- og skogbruksproduksjon og global oppvarming. Lab og prosjektarbeid inkluderer måling av vannrelasjonsparametere med et trykkammer, hydraulisk konduktivisetsmålinger klorofyll fluorometri, måling av frosttoleranse, og gassutvekslingsmålinger. Dette emnet gir en fysiologisk grunnforståelse for studenter som studerer planteøkologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Når emnet er fullført vil studenten ha en grunnleggende forståelse for prinsipper og metodikk innenfor planteøkofysiologi.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Bruke en klorofyll-fluorometer og analysere og tolke fluorescens-målinger
 • Bruke et trykkammer for å måle xylem og blad vannpotensialer og konstruere og interpretere en trykk-volum kurve
 • Gjør strømhastighets-målinger i treaktige plantesegmenter og bruke dem for å regne hydrauliske-arkitektur parametere
 • Bruke bildeanalyse programvare for å måle bladareal og/eller kvantifisere synlige skadesymptomer
 • Bruke et gassutvekslingsinstrument for å måle fotosyntese og respirasjon i planter og tolke resultatene

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Gjennomføre og tolke målinger ved bruk av diverse instrumenter og metoder
 • Analysere og presentere kvantitative resultater i grafer og tabeller
 • Interpretere resultater og trekke konklusjoner fra dem

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjon 30 timer

Laboratoriearbeid: 20 timer obligatorisk

Obligatoriske oppgaver

Dataanalyseoppgaver, kort vitenskapelig forskningsartikkel

Mer om vurdering

Eksamen teller 40 % av karakteren på emnet.

Portefølje (60 % av endelig karakter):

 • Dataanalyseark 50 % av mappekarakteren / 30 % av sluttkarakteren
 • Kort vitenskapelig artikkel 50 % av mappekarakteren / 30 % av sluttkarakteren

Ved stryk eller gjentak/forbedring:

 • Avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.
 • Portefølje og litteraturgjennomgang kan forbedres ved å følge undervisning på nytt og levere arbeidet på nytt.

Ved klage på karakter:

 • Du må klage innen tre uker etter at karakteren er offentliggjort eller du har mottatt en begrunnelse for karakteren din.

Forkunnskapskrav

BI1007 eller tilsvarende kurs i innledende plantefysiologi

Kursmateriell

Taiz, Lincoln, and Eduardo Zeiger. Plant Physiology. 6th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2014. Utvalg av vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BO2021 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
 • Botanikk
 • Økologi
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU