course-details-portlet

BI2021 - Planteøkofysiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 3 timer
Oppgave 25/100
Rapport 25/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer A
Rapport 25/100
Oppgave 25/100

Faglig innhold

Emnet går hvert annet år, neste gangen høsten 2020. Emnet bygger på plantefysiologikunnskaper tilsvarende det som gis i BI1007. Emnet har en økofysiologisk vinkling, og gir en grunnleggende innføring i fysiologiske interaksjoner mellom planter og miljø. Vannrelasjoner, fotosyntese og gassutveksling, energibalanse, mineralnæring, forsvar og stressfysiologi i planter, er sentrale emner som dekkes av dette kurset. Prosessene vil settes i sammenheng med aktuelle problemstillinger innen landbruk og miljø, som for eksempel jord- og skogbruksproduksjon og global oppvarming. Lab og prosjekt arbeid inkluderer måling av vannrelasjonsparametere med et trykkammer, hydraulisk konduktivisetsmålinger klorofyll fluorometri, måling av frosttoleranse, og gassutvekslingsmålinger. Dette emnet gir en fysiologisk grunnforståelse for studenter som studerer planteøkologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Når emnet er fullført vil studenten ha en grunnleggende forståelse for prinsipper og metodikk innenfor planteøkofysiologi.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
Bruke en klorofyll-fluorometer og analysere og tolke fluorescens-målinger
Bruke et trykkammer for å måle xylem og blad vannpotensialer og konstruere og interpretere en trykk-volum kurve
Gjør strømhastighets-målinger i treaktige plante segmenter og bruke dem for å regne hydrauliske-arkitektur parametere
Bruke bilde-analyse programvare for å måle bladareal og/eller kvantifisere synlige skadesymptomer
Gjør og analysere målinger for å vurdere frosttoleranse i plantevev basert på relative elektrolytt lekkasje eller synlige symptomer
Bruke en gassutvekslings-instrument for å måle fotosyntese og respirasjon i planter og tolke resultatene

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
Gjør og tolke målinger ved bruk av diverse instrumenter og metoder
Analysere og presentere kvantitative resultater i grafer og tabeller
Interpretere resultater og trekke konklusjoner fra dem

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter
Forelesninger 30 timer
Laboratoriearbeid: 20 timer obligatorisk

• Prosjektoppgave
• Laboratoriekurs

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave
  • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått.. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BI 1007 eller tilsvarende

Kursmateriell

Taiz, Lincoln, and Eduardo Zeiger. Plant Physiology. 6th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2014.
Utvalg av vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BO2021 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
  • Botanikk
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU