BI2021 - Planteøkofysiologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet går hvert annet år, neste gangen høsten 2018. Emnet bygger på plantefysiologikunnskaper tilsvarende det som gis i BI1004. Emnet har en økofysiologisk vinkling, og gir en grunnleggende innføring i fysiologiske interaksjoner mellom planter og miljø. Vannrelasjoner, fotosyntese og gassutveksling, energibalanse, mineralnæring, forsvar og stressfysiologi i planter, er sentrale emner som dekkes av dette kurset. Prosessene vil settes i sammenheng med aktuelle problemstillinger innen landbruk og miljø, som for eksempel jord- og skogbruksproduksjon og global oppvarming. Lab og prosjekt arbeid inkluderer måling av vannrelasjonsparametere med et trykkammer, klorofyll fluorometri, måling av frosttoleranse, og gassutvekslingsmålinger. Dette emnet gir en fysiologisk grunnforståelse for studenter som studerer planteøkologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Når emnet er fullført vil studenten ha en grunnleggende forståelse for prinsipper og metodikk innenfor planteøkofysiologi.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
Bruke en klorofyll-fluorometer og analysere og tolke fluorescens-målinger
Bruke et trykkammer for å måle xylem og blad vannpotensialer og konstruere og interpretere en trykk-volum kurve
Gjør strømhastighets-målinger i treaktige plante segmenter og bruke dem for å regne hydrauliske-arkitektur parametere
Bruke bilde-analyse programvare for å måle bladareal og/eller kvantifisere synlige skadesymptomer
Gjør og analysere målinger for å vurdere frosttoleranse i plantevev basert på relative elektrolytt lekkasje eller synlige symptomer
Bruke en gassutvekslings-instrument for å måle fotosyntese og respirasjon i planter og tolke resultatene
Laste, kjøre, og blot akrylamid-geler for å avsløre spesifikke proteiner

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
Gjør og tolke målinger ved bruk av diverse instrumenter og metoder
Analysere og presentere kvantitative resultater i grafer og tabeller
Interpretere resultater og trekke konklusjoner fra dem


Læringsformer og aktiviteter

Læringsformer og aktiviteter
Forelesninger 30 timer
Laboratoriearbeid: 20 timer obligatorisk
Obligatoriske aktiviteter:
Dataanalyse oppgaver, kort vitenskapelig artikkel

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave
  • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjenntak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det (om ikke annet angis) skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Vurdering av delene angis i %-poeng.. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

For studieåret 2017/2018 gjelder UTF §28 i utfyllende regler for realfagsstudiene av 01.08.2015 for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BI 1004 eller tilsvarende

Kursmateriell

Taiz, Lincoln, and Eduardo Zeiger. Plant Physiology. 5th ed. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 2010.
Utvalg av vitenskapelige artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BO2021 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.