course-details-portlet

BI2017 - Genetikk og evolusjon I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet fokuserer på forskjellige aspekter knytta til mekanismer for evolusjonær forandring over korte (mikroevolusjon) og lange (makroevolusjon) tidsperioder. Dette inkluderer temaer som populasjonsgenetikk, genkartlegging, kvantitativ genetikk, molekylær evolusjonsbiologi, fylogenetiske analyser, og genetiske mekanismer for artsdannelse. Undervisninga består av forelesninger, øvinger, ei semesteroppgave, og diskusjoner basert på vitenskapelig litteratur.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt emnet skal studenten forstå og være i stand til å forklare fundamental terminologi og sentrale konsepter innafor fagfeltene genetikk og evolusjon. Studenten skal ha en god forståelse av sentrale begreper innen populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk. Hun/han skal også forstå grunnleggende vitenskapelige metoder, inkludert dataanalyse, som brukes innen disse fagfeltene, og være i stand til å utføre enkle analyser av empiriske populasjonsgenetikk- og kvantitativ-genetikk-data. Hun/han skal også ved å kombinere kunnskap kunne tolke resultater fra studier innen populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk. Studenten skal være i stand til å reflektere over resultatene i genetiske og evolusjonære studier på et generelt nivå og vurdere deres biologiske betydning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (ca. 28 timer), øvinger (ca. 12 timer) og seminardiskusjoner. I øvingene analyserer studentene data og tolker resultater fra ulike evolusjonære studier. I den analytiske delen bruker studentene i stor grad statistikkprogrammet R. Den obligatoriske semesteroppgava består i at studentene analyserer empiriske data og arbeider i grupper med å skrive en rapport der de bruker vitenskapelig metode.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent rapport
  • Godkjente øvinger og semesteroppgave

Mer om vurdering

Ved stryk eller gjentak tas skriftlig avsluttende eksamen på nytt Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Ved begrunnelse/klage på karakter vurderes skriftlig avsluttende eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

- Futuyma, DJ. & Kirkpatrick, M. 2022. Evolution. Sinauer (ISBN: 9781605357409)

- Forelesningsnotater, kompendier, og ulike vitenskapelige publikasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2011 3.7 HØST 2008
BI2040 3.7 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etologi
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 20.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 52
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU