course-details-portlet

BI2017 - Genetikk og evolusjon I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D
Rapport 30/100

Faglig innhold

Emnet fokuserer på forskjellige aspekter knytta til mekanismer for evolusjonær forandring over korte (mikroevolusjon) og lange (makroevolusjon) tidsperioder. Dette inkluderer temaer som populasjonsgenetikk, genkartlegging, kvantitativ genetikk, molekylær evolusjonsbiologi, fylogenetiske analyser, og genetiske mekanismer for artsdannelse. Undervisninga består av forelesninger, øvinger, ei semesteroppgave, og diskusjoner basert på vitenskapelig litteratur.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt emnet skal studenten forstå og være i stand til å forklare fundamental terminologi og sentrale konsepter innafor fagfeltene genetikk og evolusjon. Studenten skal ha en god forståelse av sentrale begreper innen populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk. Hun/han skal også forstå grunnleggende vitenskapelige metoder, inkludert dataanalyse, som brukes innen disse fagfeltene, og være i stand til å utføre enkle analyser av empiriske populasjonsgenetikk- og kvantitativ-genetikk-data. Hun/han skal også ved å kombinere kunnskap kunne tolke resultater fra studier innen populasjonsgenetikk og kvantitativ genetikk. Studenten skal være i stand til å reflektere over resultatene i genetiske og evolusjonære studier på et generelt nivå og vurdere deres biologiske betydning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (ca. 28 timer), øvinger (ca. 12 timer) og seminardiskusjoner. I øvingene analyserer studentene data og tolker resultater fra ulike evolusjonære studier. I den analytiske delen bruker studentene i stor grad statistikkprogrammet R. Den obligatoriske semesteroppgava består i at studentene analyserer empiriske data og arbeider i grupper med å skrive en rapport der de bruker vitenskapelig metode.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvelser og semesteroppgave

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

- Sætre, G.-P. & Ravinet, M. 2019. Evolutionary Genetics. Concepts, Analysis, and Practice. Oxford University Press (ISBN: 9780198830924).
- Forelesningsnotater, kompendier, og ulike vitenskapelige publikasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI2011 3.7 01.09.2008
BI2040 3.7 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Etologi
  • Biodiversitet
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Cellebiologi
  • Økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 19.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU