course-details-portlet

BI1007 - Plantenes struktur og funksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 40/100 4 timer D
Mappe/sammensatt vurdering 60/100

Faglig innhold

Karplanters anatomi og fysiologi, inkludert celle-, vev- og organ-typer; primær og sekundær vekst; anatomiske tilpasninger til ulike miljøer; fotosyntese; vannrelasjoner og intern transport; mineralnæring og toksisitet; regulering av vekst og utvikling; respons på lys, gravitasjon, og andre miljøfaktorer; blomst, frø og frukt utvikling; senescens og dvale. Livssyklusen til blomstrende planter brukes som et kart over de viktigste fysiologiske prosesser involvert i overlevelse, vekst og formering. Lab-øvelser på fotosyntese, vannforhold, frøspiring og mineral ernæring, ved bruk av levende plantematerialer. Gruppearbeid, labarbeid og rapporter understreker analyse, presentasjon og tolkning av fysiologiske data.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal kunne:

 • diagram og forklare funksjon til planteceller, vev og organer
 • forklare sentrale fysiologiske og metabolske prosesser i plantevekst og utvikling
 • sammenligne og kontrastere anatomiske og fysiologiske tilpasninger til forskjellige miljø
 • gjøre rede for klassiske eksperimenter og sentrale metoder i forskning i plantefysiologi

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • tilegne seg informasjon omkring sentrale temaer innen plantefysiologi
 • bruke relevante faglige verktøy og teknikker
 • analysere og tolke plantefysiologiske målinger og resultater
 • gjennomføre en oppgave både selvstendig og sammen med andre
 • reflektere over egen faglig utøvelse innen plantefysiologi

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • innsamle og analysere data ved bruk av relevante verktøy og programvare
 • presentere og diskutere vitenskapelige resultater på en sammenfattende måte
 • formidle sentralt fagstoff i skriftlig form
 • arbeide med planter i et laboratorium og veksthus

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjon: 42 timer

Laboratoriekurs: 15 timer

Emnet er adgangsbegrenset

Obligatoriske aktiviteter

 • Lesningsquiz
 • Gruppearbeidsoppgaver
 • Godkjent lab. kurs

Mer om vurdering

(informasjonen kan bli endret frem til 15. juni)

Eksamen teller 40 % av karakteren i emnet

Mappe (60 % av endelig karakter):

 • Quiz basert på lesing i læreboken: 15 % av mappekarakteren (9 % av sluttkarakteren)
 • Laboratorierapporter: 70 % av mappekarakteren (42 % av sluttkarakteren)
 • Gruppearbeid: 15 % av mappekarakteren (9 % av sluttkarakteren)

Ved stryk eller gjentak/forbedring:

 • Avsluttende eksamen avholdes i eksamensperioden hvert semester.
 • Portefølje og litteraturgjennomgang kan forbedres ved å følge undervisning på nytt og levere arbeidet på nytt.

Ved klage på karakter:

 • Du må klage innen tre uker etter at karakteren er offentliggjort eller du har mottatt en begrunnelse for karakteren din.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i BI 1001

Kursmateriell

Campbell, N.A. et al. 2018. Biology, 12th ed. Pearson/Benjamin Cummings, San Francisco.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1004 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU