course-details-portlet

BI1007 - Plantenes struktur og funksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 10/100
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer
Rapport 40/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100
Oppgave 10/100
Oppgave 10/100
Hjemmeeksamen 40/100 4 timer

Faglig innhold

Karplanters anatomi og fysiologi, inkludert celle-, vev- og organ-typer; primær og sekundær vekst; anatomiske tilpasninger til ulike miljøer; fotosyntese; vannrelasjoner og intern transport; mineralnæring og toksisitet; regulering av vekst og utvikling; respons på lys, gravitasjon, og andre miljøfaktorer; blomst, frø og frukt utvikling; senescens og dvale. Livssyklusen til blomstrende planter brukes som et kart over de viktigste fysiologiske prosesser involvert i overlevelse, vekst og formering. Lab-øvelser på planteanatomi, fotosyntese, vannforhold, frøspiring og mineral ernæring, ved bruk av levende plantematerialer. Gruppearbeid, labarbeid og rapporter understreker analyse, presentasjon og tolkning av fysiologiske data.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal kunne:
- tegne og forklare funksjon til planteceller, -vev og -organer
- forklare sentrale fysiologiske og metabolske prosesser i plantevekst og -utvikling
- sammenligne og kontrastere anatomiske og fysiologiske tilpasninger til forskjellige miljø
- gjøre rede for klassiske eksperimenter og sentrale metoder i forskning i plantefysiologi
Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- tilegne seg informasjon omkring sentrale temaer innen plantefysiologi
- bruke relevante faglige verktøy og teknikker
- analysere og tolke plantefysiologiske målinger og resultater
- gjennomføre en oppgave både selvstendig og sammen med andre
- reflektere over egen faglig utøvelse innen plantefysiologi
Generell kompetanse:
Studenten kan:
- innsamle og analysere data ved bruk av relevante verktøy og programvare
- presentere og diskutere vitenskapelige resultater på en sammenfattende måte
- formidle sentralt fagstoff i skriftlig form
- arbeide med planter i et laboratorium og veksthus

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjon: 42 timer
Laboratoriekurs: 15 timer

Emnet er adgangsbegrenset

Obligatoriske aktiviteter
• Forelesningsoppgaver
• Gruppearbeidsoppgaver
• Godkjent lab.kurs

Obligatoriske aktiviteter

  • Forelesningsoppgaver
  • Gruppearbeid
  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i BI 1001

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1004 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 40/100
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 40/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU