course-details-portlet

BI1007 - Plantenes struktur og funksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer
Oppgave 10/100
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer

Faglig innhold

Karplanters anatomi og fysiologi, inkludert celle-, vev- og organ-typer; primær og sekundær vekst; anatomiske tilpasninger til ulike miljøer; fotosyntese; vannrelasjoner og intern transport; mineralnæring og toksisitet; regulering av vekst og utvikling; respons på lys, gravitasjon, og andre miljøfaktorer; blomst, frø og frukt utvikling; senescens og dvale. Livssyklusen til blomstrende planter brukes som et kart over de viktigste fysiologiske prosesser involvert i overlevelse, vekst og formering. Lab-øvelser på planteanatomi, fotosyntese, vannforhold, frøspiring og mineral ernæring, ved bruk av levende plantematerialer. Labarbeid og rapporter understreker analyse, presentasjon og tolkning av fysiologiske data.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
- oppbygning og funksjon av plantevev og -organer
-fysiolgiske prosesser i livvssyklusen
- hvordan planter fungerer i sitt naturlige miljø og hvilke utfordringer som ligger i ulike miljøer
- noen sentrale metoder og klassiske eksperimenter for å studere plantefysiologiske problemstillinger
Ferdigheter:
Studenten skal:
- kunne tilegne seg stoff omkring sentrale temaer innen plantefysiologi
- kunne bruke relevante faglige verktøy og teknikker
- ha grunnleggende ferdigheter i fysiologiske eksperimenter
- ha erfaring med analyse og tolkning av fysiologisk informasjon
- kunne gjennomføre en oppgave både selvstendig og sammen med andre
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse innen fysiologi
Generell kompetanse:
Studenten kan:
- innsamle og analysere data ved bruk av relevante verktøy og programvare
- presentere og diskutere vitenskapelige resultater på en sammenfattende måte
- formidle sentralt fagstoff i skriftlig form
- arbeide med planter i et laboratorium og veksthus

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjon: 42 timer
Laboratoriekurs: 30 timer
Emnet er adgangsbegrenset
Obligatoriske aktiviteter
• Forelesningsoppgaver
• Godkjent lab.kurs

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs
  • godkjent øving

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i BI 1001

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1004 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 20.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 1
SU306 Sukkerhuset 19
SU204 Sukkerhuset 22
SU200 Sukkerhuset 19
SU206 Sukkerhuset 17
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
SL274 Sluppenvegen 14 5
SU315 Sukkerhuset 23
Høst ORD Rapport 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 10/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 28.05.2020

Innlevering 28.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU