course-details-portlet

BI1006 - Dyrenes struktur og funksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer
Rapport 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet bygger på BI 1001 og behandler sammenheng mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå. Emnet gir en innføring i zoofysiologi med vekt på dyrs tilpasning til ulike miljøer. Kandidaten har gode oppdaterte fysiologiske kunnskaper om generelle fysiologiske prinsipper, organfysiologi og reguleringsmekanismer og behersker sentrale fysiologiske mekanismer som inngår i utvalgte gruppers tiklpasninger til ulike miljø. Emnet inngår som en del av 1-årig studium i biologi og er normalt adgangsbegrenset. Det er et mindre antall plasser tilgjengelig for de som kun vil ta dette emnet.

Læringsutbytte

Læringsmål
Etter å ha fullført kurset skal studentene ha god innsikt i sammenhengen mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå. Studentene skal også ha kunnskaper om dyrs tilpasning til ulike miljøer. Kurset har følgende læringsmål gjennom kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskap om:
- fagets egenart og historie.
- hvordan dyr fungerer i sitt naturlige miljø og hvilke utfordringer som ligger i ulike miljøer
- oppbygning og funksjon av sentrale organsystem hos forskjellige dyregrupper
- sentrale metoder for å studere zoofysiologiske problemstillinger.
- hvordan man oppdaterer seg innen fagområdet.

Ferdigheter:
Studenten skal:
- kunne tilegne seg stoff omkring sentrale temaer innen zoofysiologi
- kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttryksformer
- ha grunnleggende ferdigheter i fysiologiske eksperimenter
- ha erfaring med analyse og tolkning av fysiologisk informasjon
- kunne arbeide i prosjekter både selvstendig og sammen med andre
- kunne reflektere over egen faglig utøvelse innen fysiologi

Generell kompetanse:
Studenten kan:
- innsamle fysiologiske data og presentere disse på en sammenfattende måte.
- kan formidle sentralt fagstoff i skriftlig form.
- handtere biologisk materiale

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjon: 42 timer
Laboratoriekurs: 30 timer
Evaluering er Written exam (70%), lab.rapport(20%) og miniquizzes (10%)

Emnet er adgangsbegrenset

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i BI 1001

Kursmateriell

Campbell: Biology (11ed)
Utleverte forelesnings notater
Lab manual

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1004 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Zoofysiologi
  • Biologi
  • Zoologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 14.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 35
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 65
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 40
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
SL238 Sluppenvegen 14 5
Vår ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100

Utlevering 28.05.2020

Innlevering 28.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU