course-details-portlet

BI1006 - Dyrenes struktur og funksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer
Rapport 30/100

Faglig innhold

Kurset er en del av førsteårs modul i biologi. Det dekker sammenhengen mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå. Dyrenes fysiologi vil forklare hvordan organene fungerer sammen for å sikre dyrets overlevelse og for å gjøre det mulig for dyret å tilpasse seg forskjellige miljøer. Emnet skal gi aktuell fysiologisk kunnskap om generelle fysiologiske prinsipper, organfysiologi og reguleringsmekanismer og viktige fysiologiske mekanismer involvert i dyr sine tilpasninger til forskjellige miljøer. Dyregruppene som dekkes vil omfatte både virvelløse dyr og virveldyr, og habitatene som diskuteres vil omfatte akvatiske-, terrestriske- og luft-miljøer. I tillegg til forelesningene vil studenten også delta i laboratoriepraksis som involverer dyrefysiologiske eksperimenter. Disse praktiske gjøremålene vil være relatert til informasjonen i forelesningene og vil hjelpe studentene til å forstå de viktige begrepene.

Læringsutbytte

Læringsmål
Etter endt kurs skal studentene ha god innsikt i forholdet mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå hos et bredt utvalg av dyr. Studenten skal også ha kunnskap om hvordan dyr tilpasser seg fysiologisk til forskjellige miljøer.

For å forstå hvordan dyr fungerer og hvordan dette gjør dem i stand til å overleve, skal studenten skaffe seg kunnskap om:

• Hvordan dyr, fra virvelløse dyr til virveldyr, fungerer i sitt naturlige miljø, inkludert akvatiske-, terrestriske og luft-miljøer.
• Hvordan dyr reagerer på og takler fysiologiske miljøutfordringer.
• Oppbygging og funksjon av organsystemer i forskjellige dyr.
• Sentrale metoder for å studere dyrefysiologiske problemer.

Med kunnskapen som er mottatt gjennom hele kurset, skal studenten tilegne seg følgende ferdigheter:

• Å tilegne seg kunnskap innen de sentrale fagene i dyrefysiologi.
• Erfaring med metodikk og utstyr til fysiologiske eksperimenter.
• Gjennomføre et fysiologisk eksperiment på dyr for å samle inn data.
• Erfaring med å analysere og tolke fysiologisk informasjon.

Med bakgrunn i dette kurset, skal studentene ha generell kompetanse i:

• Skriftlig presentasjon av relevant informasjon som svar på spesifikke oppgaver og spørsmål.
• Håndter biologisk materiale og vitenskapelig utstyr.
• Arbeide uavhengig og som en del av en gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

Foredrag og diskusjoner: 42 timer
Laboratoriekurs: 7,5 timer
Eksamensopplegg: Skriftlig eksamen (70%) og laboratorierapporter (30%)


Emnet er adgangsbegrenset

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Godkjent laboratoriekurs i BI 1001

Kursmateriell

Campbell: Biology (11ed)
Utleverte forelesnings notater
Lab manual

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1004 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Zoofysiologi
  • Biologi
  • Zoologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100

Utlevering 18.12.2020

Innlevering 18.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 70/100

Utlevering 25.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU