course-details-portlet

BI1006 - Dyrenes struktur og funksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labrapport 2 15/100
Labrapport 1 15/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset er en del av førsteårsmodul i biologi. Det dekker sammenhengen mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå. Dyrenes fysiologi forklarer hvordan organene fungerer sammen for å sikre dyrets overlevelse og for å gjøre det mulig for dyret å tilpasse seg forskjellige miljøer. Emnet vil gi aktuell kunnskap om generelle fysiologiske prinsipper, organfysiologi, reguleringsmekanismer og viktige fysiologiske mekanismer involvert i dyr sine tilpasninger til forskjellige miljøer. Dyregruppene som dekkes vil omfatte både virvelløse dyr og virveldyr, og habitatene som diskuteres vil omfatte akvatiske-, terrestriske- og luft-miljøer. I tillegg til forelesningene vil studenten også delta i laboratoriepraksis som involverer dyrefysiologiske eksperimenter. Disse praktiske gjøremålene vil være relatert til informasjonen i forelesningene og vil hjelpe studenten til å forstå viktige begreper.

Læringsutbytte

Etter emnet er gjennomført skal studenten ha god innsikt i forholdet mellom struktur og funksjon på organ- og organismenivå hos et bredt utvalg av dyr. Studenten skal også ha kunnskap om hvordan dyr tilpasser seg fysiologisk til forskjellige miljøer.

For å forstå hvordan dyr fungerer og hvordan dette gjør dem i stand til å overleve, skal studenten skaffe seg kunnskap om:

 • Hvordan dyr, fra virvelløse dyr til virveldyr, fungerer i sitt naturlige miljø, inkludert akvatiske-, terrestriske og luft-miljøer.
 • Hvordan dyr reagerer på og takler fysiologiske miljøutfordringer.
 • Oppbygging og funksjon av organsystemer i forskjellige dyr.
 • Sentrale metoder for å studere dyrefysiologiske problemer.

Med kunnskapen som er mottatt gjennom hele emnet, skal studenten tilegne seg følgende ferdigheter:

 • Tilegne seg kunnskap innen de sentrale fagene i dyrefysiologi.
 • Erfaring med metodikk og utstyr til fysiologiske eksperimenter.
 • Gjennomføre et fysiologisk eksperiment på dyr for å samle inn data.
 • Erfaring med å analysere og tolke fysiologisk informasjon.

Med bakgrunn i dette emnet, skal studenten ha generell kompetanse i:

 • Skriftlig presentasjon av relevant informasjon som svar på spesifikke oppgaver og spørsmål.
 • Håndtering av biologisk materiale og vitenskapelig utstyr.
 • Arbeide selvstendig og som en del av en gruppe.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningspråk er norsk og engelsk (noen forelesninger og aktiviteter undervises på norsk og noen på engelsk).

Forelesninger og diskusjoner: 37 timer

Laboratoriearbeid: 4 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte lab

Mer om vurdering

Emnet består av tre delvurderinger: skriftlig skoleeksamen (70%) og to labrapporter (15% hver). Alle deler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Alt obligatorisk arbeid må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Skriftlig eksamen kan tas på nytt utenom undervisningssemesteret, i tilfelle stryk eller for å forbedre karakter. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret. Labrapporter kan ikke gjøres på nytt utenom undervisning, men karakterer mottatt for tidligere leverte labrapporter beholdes om eksamen tas på nytt utenom undervisning.

Kursmateriell

 • Lærebok: "Biology: a global approach" av Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky og Orr (12. utgave)
 • Utleverte forelesningsnotater
 • Lab-manualer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1004 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Zoofysiologi
 • Biologi
 • Zoologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Labrapport 1 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Labrapport 2 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapport 1 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Labrapport 2 15/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU