course-details-portlet

BI1002 - Faunistikk og floristikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider og praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 80/100 5 timer B
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i de biologiske rikene og deres utvikling og taksonomiske inndeling. Innlæringen blir konsentrert om taksonkunnskap gjennom øvinger, bruk av instituttets studiesamlinger, feltundervisning og bruk av bestemmelseslitteratur. Det blir lagt stor vekt på de karakteristiske arter og grupper som er vanlige i norske naturtyper, fra marine fjordsystemer til alpine fjellområder. Artenes levevis og tilpasning til miljøet inngår som en integrert del av undervisningen. Emnet inngår som en del av det første året i bachelor i biologi.

Læringsutbytte

Kandidaten skal tilegne seg kunnskap som er nødvendig for å kartlegge biodiversiteten av planter, dyr og sopp i norske økosystem. I noen tilfeller vil dette begrense seg til et overordnet taksonomisk nivå (orden/familie/slekt), mens det for andre taxa går ned til artsnivå (planter, vertebrater samt enkelte vanlige invertebrater). Biodiversitet kan måles med hensyn på artsrikhet, funksjonell biodiversitet, og fylogenetisk biodiversitet. Kvantifisering av alle disse målene krever innsamling av biologisk materiale, og studentene vil lære grunnleggende feltmetoder for slik innsamling i ulike økosystemer. Kandidaten får samtidig en grunnleggende forståelse for artsmangfold og hvor de ulike organismene lever. For å kunne kartlegge artsrikhet vil studenten lære anvendelse av eksisterende bestemmelseslitteratur for identifisering av organismer. Ekstensiv trening i denne ferdigheten vil bli gitt både gjennom labkurs, labaktiviteter i samband med feltkurs, og online testverktøy. For å kunne kartlegge funksjonell biodiversitet vil studenten også tilegne seg kunnskap om morfologiske trekk og livhistorietrekk som karakteriserer ulike taxa. For å kunne kartlegge fylogenetisk biodiversitet vil studenten tilegne seg kunnskap om fylogenetiske trær som viser hypoteser om evolusjonært slektskap, hvordan disse kan konstrueres ved hjelp av informasjon om fenotypiske og/eller genetiske karakterer, og hvordan disse viser det evolusjonære slektskapsforholdet mellom ulike organismer.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er hovedsakelig praktisk og krever stor deltagelse, total arbeidsbelastning er beregnet til rundt 450 timer.

  • Forelesning/aktiv læring: 48 timer
  • Laboratoriekurs: 90 timer, obligatorisk
  • Feltkurs: Feltkurset består av dagsekskursjoner i Trondheimsområdet og opphold på feltstasjon ved kysten og på fjellet, totalt 28-29 dager.
  • Delprøve 1: langsgående teoripørver før dagsekskursjonene, teller 20 %.
  • Delprøve 2: Artsprøve del 2 etter feltkurs i august, teller 80 %. Varighet for praktisk eksamen er omtrent 5 timer, men kan variere.
  • Laboratoriekurs og feltkurs må være godkjent for å ta praktisk eksamen.

Emnet er adgangsbegrenset

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent feltkurs
  • Godkjent lab.kurs

Mer om vurdering

Emnet består av to deler: langsgående teoriprøver (20%) og praktisk eksamen (80%). Hver del får sin egen karakter, og dersom begge deler bestås regnes en totalkarakter ut for hele emnet.

Ved forbedring (gjentak) eller stryk i en eller begge deler må man følge undervisning i emnet på nytt: levere inn teoriprøvene på nytt og gjennomføre praktisk eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI102 15.0
MNKBO100 9.0
ZO100 9.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider og praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 80/100 B
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praktisk eksamen 80/100 B
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU