course-details-portlet

BI1002 - Faunistikk og floristikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 20/100 4 timer
Arbeider 80/100
Hjemmeeksamen 20/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i de biologiske rikene og deres utvikling og taksonomiske inndeling. Innlæringen blir konsentrert om taksonkunnskap gjennom øvinger, bruk av instituttets studiesamlinger, feltundervisning og bruk av bestemmelseslitteratur. Det blir lagt stor vekt på de karakteristiske arter og grupper som er vanlige i norske naturtyper, fra marine fjordsystemer til alpine fjellområder. Artenes levevis og tilpasning til miljøet inngår som en integrert del av undervisningen. Emnet inngår som en del av det første året i bachelor i biologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- det biologiske mangfold og hvordan dette er fordelt over ulike riker
- de evolusjonære endringer som ligger til grunn for dagens biodiversitet
- morfologiske trekk og livshistorier for ulike typer organismer

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- å anvende eksisterende bestemmelseslitteratur for identifisering av organismer.
- ved hjelp av informasjon om fenotypiske og/eller genetiske karakterer kunne utlede hypoteser om det evolusjonære slektskapsforholdet mellom ulike organismer.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Grunnleggende feltmetoder for innsamling av biologisk materiale

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning: 48 timer


Laboratoriekurs: 90 timer, obligatorisk


Feltkurs: Feltkurset består av dagsekskursjoner i Trondheimsområdet og opphold på feltstasjon ved kysten og på fjellet, totalt 28-29 dager.


Delprøve 1: 4 timer skriftlig (teori) i mai før dagsekskursjonene, teller 20 %.


Delprøve 2: Artsprøve del 2 etter feltkurs i august, teller 80 %.Emnet er adgangsbegrenset

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent lab.kurs
  • Godkjent feltkurs

Mer om vurdering

UTF §5-6 i utfyllende regler for realfagsstudiene gjelder for gjentak av skriftlig og muntlig avsluttende eksamen i realfagsemner.

Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått. Ved stryk eller gjentak er det skriftlig avsluttende eksamen som tas på nytt. Ved begrunnelse/klage på karakter er det skriftlig avsluttende eksamen som vurderes på nytt. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNKBI102 15.0
MNKBO100 9.0
ZO100 9.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 12
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 20/100 16.12.2019 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 80/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 20/100

Utlevering 24.04.2020

Innlevering 24.04.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU