course-details-portlet

BEV2009 - Veiledning av fysisk aktivitet og trening

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig/praktisk eksamen 100/100 3 dager LOVSAMLING

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i instruksjon og veiledning av fysisk aktivitet og trening. Gjennom varierte arbeidsformer skal studentene lære å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet tilpasset behovene til enkeltindivider og til grupper med fokus på å skape mestring, forbedret helse og prestasjonsutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • planlegging, gjennomføring og evaluering av fysisk aktivitet og trening både for enkelt individer og for grupper
 • grunnleggende didaktiske prinsipper for instruksjon og veiledning av fysisk aktivitet og trening
 • ulike teorier og metoder knyttet til instruksjon og veiledning av fysisk aktivitet og trening for både individ og grupper
 • relevante tema innenfor idrettspedagogikk og idrettspsykologi
 • kroppens forutsetninger for fysisk aktivitet og god helse
 • forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike grupper i befolkningen

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere fysisk aktivitet for personer og grupper på ulike ferdighetsnivå og med ulike målsettinger
 • anvende kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi, motorikk og bevegelsesapparatets funksjon i en veiledningssituasjon
 • anvende et repertoar av øvelser og praktisk-metodiske virkemidler for å utvikle andres motoriske kompetanse og ferdigheter i fysisk aktivitet
 • evaluere gruppedynamikk og tilpasse instruksjon og veiledning til ulike grupper
 • anvende kunnskap om digital formidling om fysisk aktivitet og trening
 • anvende ulike motivasjons- og feedbackteorier
 • benytte selvrefleksjon etter egen instruksjon og veiledning av fysisk aktivitet og trening

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i etiske problemstillinger relatert til rollen som instruktør/veileder av fysisk aktivitet for enkelt individer og grupper
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer om teorier innen bevegelsesvitenskap og gjennom dette bidra til å utvikle fagfeltet
 • kan inspirere og legge til rette for en god veiledningssituasjon
 • kan opptre forsvarlig og vise respekt og empati for enkeltutøvere og treningsmiljø

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå i form av forelesninger, øvinger, gruppearbeid og praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • 70% deltakelse på obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet

 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i fire studieår. Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre øvinger på nytt for å ta eksamen.
 • Obligatorisk aktivitet innebærer deltakelse på øvinger (5 av 6 øvinger). Øvingene består av skriftlig innlevering, muntlig presentasjon og praktisk gjennomføring.

Eksamen

 • Eksamen gjennomføres i grupper på 2 til 4 studenter og består av en praktisk-metodisk oppgave. Gruppen skal planlegge og gjennomføre et praktisk opplegg, før de avlegger en muntlig eksamen med egenevaluering av opplegget og spørsmål knyttet til læringsmål.
 • Muntlig eksamen har individuell karakter og kan justere karakteren fra det praktiske arbeidet med en karakter opp eller ned. Studenten gjøres kun kjent med endelig karakter.
 • Ordinær eksamen avholdes kun i høstemesteret. Studenter som ønsker å forbedre karakter må melde seg til vurdering neste gang emnet undervises. Studenter som har gyldig frafall eller får karakteren F ved avsluttende eksamen i høstsemesteret har mulighet til å avlegge utsatt eksamen i vårsemesteret.
 • Dersom det er utsatt eksamen, kan eksamenformen endres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bevegelsesvitenskap (BBEV)

Forkunnskapskrav

Minimum 45 sp. av BEV1010, BEV1011, BEV1012, BEV1013, BEV 1014 og BEV2006. Emnet har studierettskrav, som betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorprogrammet i bevegelsesvitenskap.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BEV2106 7.5 HØST 2022
BEV2107 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Idrettsvitenskap
 • Bevegelsesvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig/praktisk eksamen 100/100 LOVSAMLING

04.12.2023 - 06.12.2023

08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig/praktisk eksamen 100/100 LOVSAMLING
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU